نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه به روش های آمبرژه و دمارتن اصلاح شده در مقیاس 1:50000گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک و منابع آب

پژوهشگران: 
جلیلی خلیل (مسئول طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)
جلیلی عبدالرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

اقلیم، شرایط پیچیده و خلاصه ای از اوضاع جوی منطقه ای است که به طور مشخصی در ارتباط با عرض جغرافیایی و سایر عوامل جغرافیایی تغییر می کند. در طبقه بندی اقالیم مختلف زمین یک فرمول و روش کلی و اساسی و مورد قبول کلیه دانشمندان جهان وجود ندارد و طبقه بندی ها بر اساس اهداف مختلف پایه گذاری گردیده اند. این تحقیق به منظور پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه بر اساس روش آمبرژه و دمارتن اصلاح شده در مقیاس 1:50000 به مرحله اجرا درآمد. پهنه بندی اقلیمی مبتنی بر آمار و اطلاعات و داده های آماری صحیح و مناسب در استان کرمانشاه، اقلیم بندی استان بر اساس روش های اقلیمی و بر مبنای حوزه های آبخیز طبیعی، بکارگیری و معرفی رویکردی نوین در تحلیل های آماری آمار و اطلاعات اقلیمی در محیط های طبیعی، تطبیق خروجی های مدل های آماری با ویژگی های طبیعی حاکم بر مناطق مختلف و مقایسه اقلیم های مختلف استان بر اساس دو روش مورد استفاده در پهنه بندی اقلیمی از اهداف مورد نظر در این پژوهش بود.
با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه های مورد استفاده و آنالیز خوشه ای سه منطقه همگن اقلیمی تفکیک گردید. مرزهای حوزه های آبخیز ایستگاه های هر منطقه همگن به عنوان مرز جداکننده مناطق همگن از همدیگر انتخاب و تحلیل های مختلف آماری و گرادیان های مختلف دمایی و بارش در هر منطقه همگن به صورت جداگانه محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش های آمبرژه و دمارتن اصلاح شده نسبت به تعیین پهنه های اقلیمی هر منطقه همگن اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حوزه های آبخیز واقع در استان کرمانشاه اقالیم مرطوب سرد و نیمه خشک معتدل با اختصاص
18.7 و 16.2 درصد از مساحت کل استان دارای بیشترین فراوانی نسبی می باشند و اقلیم فراخشک معتدل گرم تنها 0.1 درصد از سطح استان را پوشانده است. در یک جمع بندی کلی می توان بیان داشت که استان کرمانشاه به لحاظ اقلیم و مسایل اقلیمی بسیار متنوع بوده بر اساس اقلیم نمای دمارتن اصلاح شده 12 نوع اقلیم و بر اساس روش آمبرژه 8 نوع اقلیم مختلف بر گستره حوزه های آبخیز استان کرمانشاه حاکم گردیده است. نکته حایز اهمیت در این استان وجود اقالیم بسیار مرطوب نوع یک سرد تا فراخشک معتدل گرم می باشد که این تنوع اقلیمی می تواند پتانسیل تولیدی استان را در بخش کشاورزی، منابع طبیعی سیاحتی و گردشگری و... افزایش دهد.پهنه بندی اقلیمی، آمبرژه، دمارتن اصلاح شده، استان کرمانشاه

 
 
Title:

Climate Zonation of Kermanshah Province in 1:50000 Scale using Embereger & Revised De Martonne MethodsAbstract:

Climate is a compendium and complicated condition of a region atmosphere that change with latitude and other geographic factors obviously. There is no formula and basic method to classify the climate of the world which is approved by all of the scientists, Therefore classification has done base on different goals. The present study has been conducted for climate zonation of Kermanshah province in 1:50000 scale using Embereger & revised De Martonne methods.
The goals of this research are climate zonation of Kermanshah province based on accurate and proper statistical data and information; province climate scheme using climate methods based on natural basins; utilizing and introducing a new approach to statistical analysis of data and information in natural regions; comparing the outputs of statistical models with natural characteristics of regions and comparing the climate types of Kermanshah Province producing by the methods were used in this research.
Three climate homogenous regions were segregated using statistical of stations and clustering. Borders of basins for stations of each homogenous region selected as a border divider of homogenous regions; different statistical analysis was done and gradient of temperature and precipitation was calculated for every homogenous region separately, then climate zonation of each region was done using Embereger and revised De Martonne methods.
Results of this study revealed cold humid climate and semi-arid temperate climate with 18.7% and 16.2% of Kermanshah province area have highest relative abundance and warm temperate ultra arid climate covered only 0.1% of this. A general pluralization can be said Kermanshah province has various climates, naturally that there are 12 and 8 types of climate in Kermanshah province using revised De Martonne and Embereger respectively. Existence of very cold humid type I till warm ultra arid temperate has a special importance and these several of climate can increase the production potential of agriculture, natural resources and tourism in Kermanshah province.Keyword(s): Climate zonation, Embereger, Revised De Martonne, Kermanshah province