نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد مدل سازی فیزیک سنگ در سرشت نمایی مخازن کربناتهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکتشاف نفت

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)
سردار هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

توصیف مفصل و کمی خصوصیات مخزن که اطلاعات پتروفیزیکی، لرزه ای، زمین شناسی و تولیدی را در برداشته باشد، می تواند اقتصاد توسعه و ازدیاد برداشت مخزن را بهبود بخشد. شناسایی صحیح مدل مخزن شامل توزیع پارامترهای پتروفیزیکی از قبیل لیتولوژی، تخلخل و اشباع شدگی، می تواند در تصمیم گیری های با ریسک مالی بالا از قبیل حفاری، چاره ساز باشد. لذا با تعیین خصوصیات مخزن و تشخیص و پیشگویی صحیح پارامترهای مخزن، می توان از مخازن با تعداد چاههای کمتر، حداکثر بهره برداری را بعمل آورد، لذا هزینه های اکتشاف و تولید را کاهش داد.
در این گزارش هدف بیان مطالبی در ارتباط با نحوه استفاده از داده های چاه پیمایی و مطالعات فیزیک سنگ به منظور اثبات مدل هایی جهت ایجاد ارتباط بین پارامترهای الاستیک نظیر امپدانس صوتی و نسبت پواسون در یک طرف و خصوصیات مخزنی نظیر تخلخل، لیتولوژی و نحوه توزیع سیال در طرف دیگر است. نتیجتا از مدلهای فیزیک سنگ استخراج شده، در تفسیر کمی داده های لرزه ای استفاده می شود.
با توجه به آنچه اشاره شد، در فصل اول این نوشته به مبانی فیزیک سنگ اشاره شده است. در فصل دوم با بیان کلیاتی در رابطه با فیزیک سنگ و خصوصیات الاستیک مخازن کربناته، به بررسی کاربردی بودن معادله گاسمان در مخازن کربناته با توجه به تغییرات مدول موج برشی پرداخته شده است. نهایتا فصول سوم و چهارم مربوط به چند مثال موردی در این زمینه و نتایج حاصله می باشد.

 
 
Title:

Investigating Application of Rock Physics in Carbonate Reservoir CharacterizationAbstract:

It is economically important to describe reservoir properties by using different information such as petrophysical, seismic, geological and production data. Identification of petrophysical parameters such as porosity, lithology and hydrocarbon saturation in reservoir model can be effective in decision making in high economical risk (e.g. drilling) .So the cost of exploration and production could be reduced by predicting reservoir parameters.
The aim of this report is to review some applications of well logs and rock physics studies in order to establish models relating elastic parameters (e.g. acoustic impedance and Poisson ratio) and reservoir properties (e.g. porosity, lithology and pore fluid distribution). As a result, these extracted models can be used for quantitative seismic interpretation.
Chapter one of this report is about principles of rock physics. In chapter two we go through general aspects of carbonate reservoir elastic properties and Gassmann equation applicability in these reservoirs. Finally in chapters three and four some case studies and their results are discussed.Keyword(s):