برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های زیست محیطی، بهبود کیفیت و تصفیه ترکیبات نفتی با استفاده از ریزجلبک هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: علوم گیاهی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
بافته چی لادن (همکار طرح)
شکروی شادمان (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

ریزجلبک ها دسته ای از میکروارگانیسم ها، با کاربردهای مختلف می باشند. این موجودات از شاخه های مختلف شامل اعضای یوکاریوت و نیز پروکاریوتیک (سیانوباکتری ها) تشکیل شده اند. از جمله کاربردهای آنها در صنعت نفت است. این موجودات هم در تشکیل و هم در تجزیه این ترکیبات نقش دارند. مطالعات اولیه نشان می دهد که این موجودات قادرند، اجزای آروماتیک و آلیفاتیک نفت را اکسید کنند. علاوه بر این در پشته هایی که سیانوباکتری ها در آن ها غالب هستند، قارچ ها و باکتری های تخمیر کننده نفت در لایه های پلی ساکاریدی این سیانوباکتری ها به طور طبیعی زندگی می کنند. چنین ارتباطی در پشته ها در سواحل آلوده به نفت در مناطق زیر گرمسیری مانند خلیج فارس نیز وجود دارد. فعالیت توام سیانوباکتری ها و ارگانوتروف های وابسته به آن در اصلاح و بهبود این چنین محیط های آلوده موثر هستند. همچنین ریزجلبک ها در ازدیاد برداشت نفت نقش دارند. این میکروارگانیسم ها از طریق تولید بیوسورفکتانت ها که عمدتا به پلی ساکاریدها نسبت داده می شوند، در ازدیاد برداشت میکروبی فعالیت می کنند. هدف از تهیه این گزارش مروری بر نقش ریزجلبک ها در صنعت نفت است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Microalgae are a group of microorganisms with diverse applications include petroleum industry. They have roles in formation and degradation of oil. Preliminary studies reveal that aromatic and aliphatic constituents of petroleum can be oxided by microalgae. Furthermore hydrocarbon-degrading fungi and bacteria, in cyanobacteria-dominated mats, live naturally in polysaccharide sheaths of CYB. Such relationships are seen also in mats of subtropical coastal area like Persian Gulf. The combined activities of the cyanobacteria and associated oil-degrading organotrophs appear to be crucial and effective in bioremediating such polluted environments. Also microalgae have some rules in enhanced oil recovery. Microbial enhanced oil recovery is happened with microalgal biosurfactants, mainely polysaccharides. Review of the roles of microalgae in petroleum industry is the aim of this survey.Keyword(s):