نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان امید به آینده در جوانان شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روان شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان امیدواری جوانان شهر اهواز به آینده انجام شد. در این تحقیق تعداد 800 نفر از جوانان 29- 18 سال شهر اهواز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.
ابزار تحقیق، آزمون سنجش امید میلر می باشد که در سال 1988 ساخته شده است و در ایران برای سنجش امید بر روی بیماران بستری در بیمارستانها مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تکمیل پرسشنامه های تحقیق که به صورت مراجعه حضوری به جوانان در درب منازل انجام شد، داده ها به وسیله رایانه و با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین امیدواری فردی جوانان شهر اهواز 150.55 با انحراف معیار 20.35 می باشد که در مقایسه با نتایج میلر و پاورز (1988) - که میانگین 164.46 با انحراف معیار 17.65 را ارایه داده است – امیدواری به مراتب پایین تری را نشان می دهد. در مقایسه جوانان دختر با پسر نیز میزان امیدواری جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بود. همچنین با افزایش سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی - اقتصادی میزان امیدواری بالاتر بوده و میان میزان امیدواری جوانان از نظر وضع تاهل و قومیت تفاوتی وجود ندارد.

 
 
Title:

Survey of relationship between individual characteristic and out looking hope in youth of ahwaz cityAbstract:

The purpose of this research was the measurement of hopeness rate in Ahwaz city's young's.
In this sample of research consisted of 800 young's age 18-29 were chosen multistage randomly in class. The measurement tools were hopefulness measurement scale miller which it made in 1988 and it used in Iran on patients who were confined to bed in hospitals. After completing questionnaires that performed with present referral to young at their home, analysis of date was done with soft was of spss.
The results that means of Individual hopefulness to Ahwaz young's was 150.155 with 20.65 standard deviation, which in comparison with miller & powers (1988) results-164.46 with 17.65 of standard deviation-demonstrated less than hopefulness rate hopefulness in women was more than rate in men. Also there was direct relation between hopefulness high level education and high social economical group hopefulness. No evidence found in relation between hopefulness and status marriage and nationality.
Discussion: whereas there was low of hope in youth, it necessary to plan an action to increase hope in Ahwaz's young.Keyword(s):