نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم شناختی

پژوهشگران: 
نوفرستی اعظم (مسئول طرح)
حسینایی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح می توان برای ساختن مقیاس های هوش هیجانی که آن را بر اساس تفکر واگرا می سنجد استفاده کرد. همچنین می توان برای افزایش خلاقیت از آموزش های هوش هیجانی سود جست.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان انجام شد. بدین منظور 396 دانشجو (236 دختر و 160 پسر) بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. دو پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران (1998) و خلاقیت عابدی (1372) به طور همزمان در بین دانشجویان انجام شد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که علی رغم دیدگاه های نظری، بین هوش هیجانی و خلاقیت همبستگی ضعیفی وجود دارد (r=0.278). به نظر می رسد، دلیل این امر در نوع ابزارهایی است که برای سنجش هوش هیجانی و خلاقیت به کار می رود. مقیاسهای فعلی استاندارد هوش هیجانی این سازه را بر اساس تفکر همگرا می سنجد لذا با خلاقیت که نوعی تفکر واگراست رابطه ضعیفی دارد. بنابراین، به نظر می رسد برای بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت باید مقیاسهایی ساخته شود که بتواند این سازه را بر اساس تفکر واگرا بسنجد.هوش هیجانی، تفکر همگرا، خلاقیت، تفکر واگرا

 
 
Title:Abstract:

This study investigated the relasionship between emotional intelligence and creativity among university student. 397 student was selected through multi-stage sambeling method and administered Emotional intelligence scale (ETS) and Abedi creativity Questionaire (Abedi, 1372). The result based on pierson correlation Matrix showed significant but low correlation between Emotional intelligence and creativity. It seems standard test of emotional intelligence assess it acording to convergent thinking that has low correlation with creativity that assessed acording to divergent thinking.Keyword(s): Emotional Intelligence, Convergent thinking, Creativity, divergent thinking