نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استفاده از نشانگرهای گرافیکی جهت مشخص کردن عناصر نحوی و تاکیدی و تاثیر آن بر اضطراب در خواندن به زبان خارجی و روان خوانی متون تخصصیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  دانشگاه هنر شیراز 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
کارگر علی اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1399

کارفرما: دانشگاه هنر شیراز

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: شیراز، چهار راه ادبیات، نبش بلوار چهل مقام، کدپستی: 7146696989
 

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از نشانگرهای گرافیکی بر روان خوانی و اضطراب در خواندن زبان آموزان در کلاس های انگلیسی با اهداف ویژه صورت گرفت. در این تحقیق که بصورت کمی و کیفی انجام گرفت، تعداد 25 دانشجوی رشته های مطالعات موزه و مرمت آثار باستانی در غالب دو گروه گواه و آزمایشی شرکت داشتند. به دانشجویان گروه آموزشی با استفاده از نشانگرهای گرافیکی کمک شد تا بتوانند جملات را عبارت به عبارت و با لحن نرمال بخوانند. مقایسه میزان اضطراب در خواندن زبان انگلیسی در آغاز و پایان مطالعه نشان از تاثیر مطلوب استفاده از نشانگرها بر کاهش اضطراب در خواندن داشت. همچنین، پایش میزان روان خوانی دانشجویان هر دو گروه در مقاطع مختلف ثابت کرد که می توان از نشانگرهای گرافیکی برای پیشبرد روان خوانی استفاده کرد. از طرف دیگر، نتایج کمی نشان داد که عملکرد مطلوب و واقعی تنها از طریق استفاده از نشانگرها به دست نمی آید و لازم است پیش از استفاده از آنها دانشجویان به طور کامل بر مهارت های زیربنایی شامل تلفظ، استرس و لحن کلام مسلط باشند. براین اساس در مورد روش تدریس مهارت خواندن و تهیه مطالب درسی پیشنهاداتی ارائه گردید.اضطراب در خواندن,روان خوانی,عناصر نحوی و تاکیدی,مهارت خواندن و درک مطلب,نشانگر های گرافیکی

 
 
Title:

Using Graphic Markers to Highlight Syntactic and Emphatic Prosody and its Impact on ESP Readers' Foreign Language Reading Anxiety and FluencyAbstract:

The study aimed at examining the effects of scaffolding ESP readers by using graphic markers and highlighting syntactic and emphatic prosody on ESP readers' Foreign Language Reading Anxiety and fluency. A mixed-methods research design was used for the purpose of deeper understanding and analysis of the obtained data. An experimental design was planned with a control and an experimental group including 38 students of two fields, museum studies and conservation and restoration of historic buildings in Shiraz University of Arts. Participants of the experimental group were scaffolded to develop reading fluency with different graphic markers, while members of the control group practiced usual ESP reading comprehension classes. FLRA scale was used to determine their reading anxiety before the study started and after it ended. Fluency assessment was also performed to check their reading fluency progress. For a deeper understanding of the progress in the experimental group and as a compensation for losing some of the students, the data were explored more using qualitative data classification and analysis by using the National Assessment of Educational Progress (NAEP) framework. Statistical analysis of the results proved that scaffolding the students with graphic markers had the potential to lower their FLRA. The results of the fluency frameworks including WCPM, MDFS, and NAEP also tended to confirm the effectiveness of scaffolding the readers with graphic markers on improving their reading fluency. The qualitative analysis of the observations showed that while graphic cues can scaffold the learners to notice their shortcomings toward an optimum level of fluency, they could not be the sufficient condition for achieving the goal. It was also concluded that the need to establish the abilities of sight-word reading, online decoding, and sensitivity to stress and intonation are pre-requisite of prosodic fluent reading with expression.Keyword(s): emphatic prosody,FLRA,graphic markers,reading fluency,scaffolding,syntactic prosody