نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

خوانش های عمومی از دین در وبلاگستان زبان فارسیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
کلاهی محمدرضا (مسئول طرح)
بزرگیان امین (همکار طرح)
جان نثاری عباس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه و دسته بندی انواع مختلف خوانش هایی است که از دین در وبلاگستان زبان فارسی انجام می شود. در این تحقیق، خوانش های نخبه گرایانه مد نظر نیست، بلکه خوانش های دین داران عادی و غیرمتخصص مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت سه گونه مختلفِ خوانش از دین از هم تفکیک شدند:
1- دین رمانتیک: خوانشی است که دین را به باورهای شاعرانه وصل می کند و در آن، تعلقات رمانتیک افراد با بهره گیری از اصطلاحات دینی بیان می شود. در این خوانش، عناصر دینی به راحتی با امور روزمره درهم می آمیزند.
2- دین سیاسی: در این خوانش، آن چه مهم است بهره گیری از عقاید دینی در تایید یا نفی وضع سیاسی موجود و یا موثر دانستن اعتقادات دینی در ایجاد شرایط سیاسی موجود است.
3- دین اجتماعی: این خوانش از دین به نوشته هایی اشاره دارد که یا به نقد اشکال انعکاس دین در جامعه توجه دارند و یا به دفاع از تاثیرات اجتماعی دین (نقش دین در همبستگی اجتماعی) می پردازند.
بررسی های ما در این تحقیق نشان می دهد که دین رمانتیک، حجم بسیار گسترده تری را نسبت به انواع دیگر دین داری های انعکاس یافته در وبلاگستان فارسی به خود اختصاص داده است. این که این مساله چه دلایل فرهنگی ـ اجتماعی دارد نیاز به تحقیقات جداگانه دیگری است. اما به اجمال می توان پیوند دین با عناصر رمانتیک زندگی روزمره را حاصل شرایط جدید و نوین دانست.وبلاگ، دین عامیانه، دین رمانتیک، دین سیاسی، دین اجتماعی

 
 
Title:

Poblic Readings of Religion at the Persian Language WeblogcityAbstract:

The goal of this research is study and typology of various types of religious readings in the Persian language Weblogcity. In this research it does not take in mind the expertise readings of religion, but the popular ones. Finally three types of popular religious readings are distinguished:
1- Romantic reading: The reading which connects religion to poetic and romantic believes, and in which romantic belongings express as religious terms. Religious elements mixed with everyday affairs in such a reading.
2- Political reading: What is important in this reading is using religious believes in confirming or opposing existing political situation; or ascribing the current political situation to the type of religious believes.
3- Social reading: This reading refers to the blog posts which either criticize the social presence of religion or defend such a presence.
Our research shows that the romantic reading of religion has repeated more frequently in the Persian language Weblogcity. Exploring the socio-cultural causes of this problem needs the other research. But we can say right now that connecting between religion and the romantic elements of the everyday life, is the result of the new conditions.Keyword(s): weblog, popular religion, romantic religion, political religion, social religion