برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل عملکرد عناصرهویت بخش به منظرشهری (نمونه موردی بخش مرکزی تهران منطقه 12)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
زیاری کرامت اله (مسئول طرح)
پوراحمد احمد (مشاور طرح)
حاتمی نژاد حسین (مشاور طرح)
کمیلی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

دست یابی به الگوی مناسب مدیریت فضاهای شهری یکی از رویکردهای جوامع بشری امروز است و هرجامعه ای بنا به اولویت ها و ضرورت های پیش روی خود در تلاش برای بروز رسانی الگوهای توسعه است. باتوجه به ظهور مشکلات امروزی در شهرها همچون نا امنی، ترافیک، آلودگی، ازدحام و تراکم جمعیت، ازخودبیگانگی و عدم تعلق و نیز ازبین رفتن هویت شهرها در اثرکارکردگرائی و الگوبرداری های غربی ضرورت توجه به الگوهای نشأت گرفته از فرهنگ های سنتی، عرفی و مذهبی بیش از پیش احساس می شود ضمن آنکه این رویکرد یکی از راهکارهای توانمندسازی هویت شهرهای امروز نیز به شمار می آید. حال باید دید که چگونه می توان بر اساس فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی و با درنظرگرفتن شرایط امروزی الگوهای مناسب تری برای هویت بخشی به شهر ارائه داد؟ این رساله به دنبال دستیابی به سه هدف اصلی یعنی تحلیل ارزش های زیبائی شناختی، ارزش های هویت بخش و ارزشهای عملکردی در حوزه منظر شهری است تا بر اساس آن بتوان شاخص های بصری را که نقش تعیین کننده ای در ارائه تصویر هویت بخش از منظر بخش مرکزی تهران دارند، شناسائی و معرفی کرد. روش تحقیق رساله با توجه به بررسی نظریه ها و سپس آزمون فرضیه و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در زمینه خاص عناصر هویت بخش، با توصیف اسنادی و تحلیل پیمایشی در جهت رد یا قبول فرضیه با کمک روش پیمایشی و توصیفی و تحلیل علّی فرضیه ها در بوته آزمایش قرار می گیرد (علی یا پس رویدادی). این رساله نهایتا به جمع بندی نظرات شهروندان (ساکنین، کسبه، کارگران وکارمندان، رهگذران، مدیران شهری و متخصصین)می انجامد که حاصل این جمع بندی و تجزیه و تحلیل دست یابی به عناصری است که از دیدگاه ایشان حائز اهمیت در هویت منظر بخش مرکزی تهران به شمار می آیند. در این رساله کلیه عناصر هویت بخش معرفی شده توسط اهالی منطقه 12 که بخش تاریخی و مرکزی تهران نیز به حساب می آید طبقه بندی و از هر طبقه نگرش مردم نسبت به آن استخراج خواهد شد. نهایتا این رساله به این نتیجه دست خواهد یافت که هر طیف از عناصر هویت بخش معرفی شده توسط ساکنین تا چه حد در مذهب و الگوهای سنتی و عرفی ایشان ریشه دارد.کلیدواژگان: منظرشهری,هویت شهری,شهرایرانی اسلامی,منطقه 12 تهران

 
 
Title:

Performance analysis of identity elements of the urban landscape (Case study of Tehran Central Region 12)Abstract:

Achieving appropriate models to the management of urban spaces and communities according to each society’ s priorities and needs is one of the approaches of modern societies, in order to update their development models. Considering the advent of modern urban problems such as insecurity, traffic, pollution, congestion and population density, urban alienation and disorientation, and loss of identity due to the improper replication of Western examples, the need for models derived from traditional culture, rituals and religion which can in turn empower the modern city’ s identity is being felt. Thus it is intended to study: how using the prosperous Iranian and Islamic culture and civilization as well as considering current conditions and challenges, more suitable models for the identity of a city can be proposed? This thesis aims to achieve three main goals of the analysis of aesthetic, functional, and identity values of urban landscape in order to identify and represent visual indicators that could provide a decisive role in identity image of central Tehran. Dissertation research studies the theories and then examines the hypothesis and explains the relationship between phenomena to increase the knowledge about the identity elements, with logical explanations and surveys, in order to accept or reject the survey hypothesis, and analyze the causal (after the event) hypotheses. Finally, this thesis analyzes and summarizes citizens (residents, business owners, workers, staffs, foot-travelers, urban administrators and experts) opinions that result in identifying elements which in their vision are the important aspects of identity of central Tehran. In this thesis, all the elements of identity which are recognized by the citizens of district 12 (which is a historical and central part of Tehran) are considered and classifications based on the view point of different group of people. Finally, the outcome of this research shows how effectively each category of identity elements which are addressed by the citizens is rooting in their cultural, rituals and religious beliefs.Keyword(s): urban landscape,urban identity,Islamic Iranian city,district 12 of Tehran