برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسبترین مدل پیش بینی رشد طولی خندق هاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدی حسن (استاد راهنما)
قدوسی جمال (استاد راهنما)
فیض نیا سادات (استاد مشاور)
جعفری محمد (استاد مشاور)
مرتضایی فریزهندی قاسم (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق در حوزه آبخیز چپ چپ یکی از زیر حوزه های آبریز زنجانرود واقع درشمال غرب شهرستان زنجان با انتخاب 32 خنادق در بخش مرکزی منطقه تحقیق و با استفاده از داده های تاریخی مستخرج از اطلاعات حاصل از تفسیر عکسهای هوایی مربوط به سال های 1346، 1335 و 1380 و تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های 1369 و 1370 همراه با عملیات میدانی و بازدیدهای مربوط به موقعیت مکانی. خندق های انتخابی انجام شده است. ...کلیدواژگان: رشد طولی خندق,بارندگی 24 ساعت,متغیرهای تاثیرگذار,مساخت پیشانی خندق,RS,GIS

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):