برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی و تخلیص برخی از پپتیدهای ضدمیکربی پوست قورباغه مردابی (Rana ridubunda) ایران و ارزیابی اثرات ضدقارچی و تعدیل کنندگی ایمنی آنهاگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (پژوهشگر)
خسروی علیرضا (استاد راهنما)
شکری حجت اله (استاد راهنما)
حسن جلال (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پپتیدهای ضد میکروبی به طور معمول نسبتاً کوتاه ( 12 تا 100 آمینو اسید) با بار مثبت (بار خالص +2 ) ) و آمفی فیلیک هستند. این پپتیدها از بسیاری از موجودات زنده جدا شده اند. چنین )-(+9) پپتیدهایی اخیراً به عنوان جزئی از پاسخ ایمنی ذاتی با خاصیت ضد میکروبی وسیع شناسایی شده اند. امروزه بیش از 500 نوع پپتید ضد میکروبی با منشا غدد پوست دوزیستان گزارش شده است. مطالعه حاضر به بررسی اثر پپتیدهای جداشده از پوست قورباغه مردابی ایران بر رشد گونههای حساس و مقاوم به فلوکونازول کاندیداآلبیکنس و کاندیدا گلابراتا و نیز اثر بر برخی فاکتورهای سیستم ایمنی پرداخته است. ....کلیدواژگان: پپتید کاتیونیک,قورباغه مردابی,کاندیدا آلبیکن,س سایتوکاین,قدرت کشندگی,نیتریک,اکساید,سلولهای ماکروفاژی, MTT

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):