نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی فیزیولوژیک توانمندی ریزجلبک های خاکزی در تولید ترکیبات آنتی میکروبیال در محیط های افراطیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):