نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

القاء و تکثیر سلولهای رنگدانه دار شبکیه انسانی مشتق از سلولهای بنیادی جنینیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: زیست شناسی جانوری

پژوهشگران: 
کرمعلی فرشته (پژوهشگر)
بهاروند حسین (استاد راهنما)
نصراصفهانی محمدحسین (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1397

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف: سلول های رنگدانه دار شبکیه (RPE)، بین سلول های عصبی شبکیه و لایه مشیمیه قرار گرفته اند. این سلول ها نقش مهمی در بقاء و عملکرد سلول های عصبی شبکیه ایفا می کنند. آسیب این سلول ها مهمترین دلیل بسیاری از اختلالات بینایی محسوب می شود. استفاده از سلول-های بنیادی پرتوان (PSCs) برای دستیابی به این سلول ها یکی از راهکارهای جدید محسوب می-شود. همچنین با توجه به کاربرد کلینیکی اخیر این سلول ها، تعریف فاکتور(های) مؤثر در تکثیر این سلو ها می تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد. روش پژوهش: در این مطالعه از سلول های بنیادی مشتق از بخش رأسی دندان (SCAP) به عنوان سلول استرومایی با فعالیت القایی استفاده شد. یک ماه پس از کشت PSCs بر روی سلول-های SCAP، نواحی رنگدانه دار و لوله مانند به روش مکانیکی جدا و بصورت جداگانه کشت داده شدند. پس از تعیین ماهیت سلول های RPE، تأثیر فاکتورهای تکثیری متفاوت بر روی این سلول ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مطالعات اولیه بر روی نقش فاکتور رشد هپاتوسیتی (HGF) در روند اولیه تکوین چشم جنین جوجه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نشان داد که سلول های SCAP توانایی القاء PSCs به سلول های عصبی قدامی را دارند. سلول های رنگدانه دار حاصل مارکرهای اختصاصی سلول های RPE را بیان کردند. حضور فاکتورهای مهارکننده مسیر Wnt در سلول های SCAP می تواند القاء کننده تمایز عصبی قدامی سلول های PSCsباشد. علاوه بر دستیابی به سلول های RPE، دستیابی به تعداد سلول قابل قبول برای مطالعات کلینیکی از موارد حائز اهمیت می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد کهHGF مترشحه از سلول های مزانشیمی می تواند سبب تکثیر سلول های RPE مشتق از PSCs و صفحات RPE جدا شده از چشم خرگوش شود. مطالعات درون تنی نیز نشان داد که HGF ترشح شده توسط سلول های مزانشیمی پیرامون سری در روند تکثیر سلول های ناحیه چشمی تأثیر گذار است. نتایج: سلول های بنیادی مشتق از دندان می تواند نقش القایی مهمی بر روی تمایز سلول های PSCs ایفا کند. به دنبال آن HGF می تواند در دستیابی به تعداد مناسب سلول برای فعالیت های آتی سلول درمانی مفید و موثر باشد.سلول های بنیادی پرتوان,سلول های رنگدانه دار شبکیه,سلول های SCAP,فاکتور رشد هپاتوسیتی,تکثیر سلولی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):