نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی در ایران و هند (ازسال 1945 تا دوره حاضر)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی (جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه)

پژوهشگران: 
مظلوم خراسانی محمد (استاد راهنما)
صدرنبوی رامپور (استاد مشاور)
بهروان حسین (استاد مشاور)
عظیمی هاشمی مژگان (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رساله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی– کیفی و مورد محور و با کاربرد تحلیل فازی، شرایط علی نابرابری های درآمدی و منزلتی در ایران و هند را در یک دوره شصت و چهار ساله مورد بررسی قرار داده است. چارچوب تئوریک در این بررسی مدلی ترکیبی از دیدگاه نوسازی، وابستگی، شیوه تولید و نظریه دولت است که در ذیل آن ماهیت دولت به عنوان کارگزار اصلی توسعه و نوع ارتباط آن با جامعه مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی شامل مقایسه تطبیقی درون موردی و بین موردی است و در جامعه ایران شش و در جامعه هند پنج دوره تاریخی با یکدیگر مقایسه شده اند. با استناد به نتایج حاصله در یازده دوره تاریخی مورد نظر، تلفیقی از توسعه نیافتگی اقتصادی و عدم قدرت دولت و جامعه، ترکیب عطفی کافی رخداد نابرابری درآمدی و منزلتی، بوده و تلفیق تئوری نوسازی و دولت توسعه گرا در تبیین تحقق برابری درآمد و منزلت دارای قوت بیشتری است. این امر دال بر آن است که بهبود ظرفیت اقتصادی در بستر جامعه مدنی فعال و دولت برخوردار از توان لازم، شرط کافی ایجاد برابری در فرصت ها تلقی می شود.توسعه اقتصادی,توسعه سیاسی,نابرابری درآمد,نابرابری منزلت,تحلیل فازی,تحلیل تاریخی,ایران و هند

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):