نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

موانع و پتانسیل های اعمال سیاست رشد هوشمند شهری در ایران مورد مطالعه: شهر خرم آبادگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

جمعیت شهرها تا سال 2025میلادی افزون بر5 میلیارد نفر خواهد بود. این فرایند عظیم شهرنشینی، ضمن توسعه کالبدی شهرها، باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و تحمیل هزینه های غیرقابل جبرانی بر محیط زیست شهرها شده است. در دو دهه گذشته در پاسخ به شرایط ناپایدار شهرها رویکرد توسعه پایدار شهری به عنوان یک راهبرد اساسی و تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح شد. در ایران، توسعه شهری کشور در 50 سال اخیر به گونه ای بوده است که گسترش افقی شهر همواره به عنوان یک رویکرد موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری بوده است. همین عوامل و قرار گرفتن کشور در مسیر مدرنیزاسیون باعث پیشی گرفتن شهرنشینی از روند توسعه اقتصادی-اجتماعی و افزایش انفجاری جمعیت بسیاری از شهرهای کشور از جمله شهر خرم آباد شده است. علاوه بر افزایش جمعیت، رشد افقی در طول دره خرم آباد و امتداد رودخانه و هجوم بافت مسکونی شهری به زمین های زراعی و دامنه های ارتفاعات، سیما و ریخت ناهمگونی ایجاد کرده است. تداوم توسعه اسپرال و پراکنده شهر در محیط های پیرامون و به تبع آن تغییر کاربری زمین های زراعی و تخریب منابع طبیعی و تغییر اکوسیستم های حاشیه شهر مانعی مهم در راستای اعمال سیاست ها و رویکردهای نوین، با هدف اصلاح بنیادی برنامه های توسعه فضایی – کالبدی و تجدید حیات این شهر است. بنابراین بررسی موانع و پتانسیل های اعمال سیاست رشد هوشمند و ارائه راهکارهایی برای بازآفرینی نقش و کارکرد شهر مورد مطالعه قرارگرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی، و جامعه آماری آن شامل مدیران و کارشناسان مربوطه در امور شهری است. ابزار گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای-اسنادی و پرسشنامه است که با نرم افزارهای SPSSوAHP و SWOTتحلیل گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علی رغم وجود زمینه ها و پتانسیل های متعددبرای اعمال سیاست رشد هوشمند اما موانع و چالش های عدیده ای فرا روست. مهمترین موانع اعمال سیاست شامل موانع حقوقی، فرهنگی-اجتماعی، امنیتی-انتظامی-سیاسی، اقتصادی، برنامه ای و مدیریتی است. مهمترین پتانسیل های نیز شامل شرایط کالبدی-مورفولوژیکی شهرها، شرایط اقتصادی حاکم بر شهرها، وضعیت نامناسب زیرساختها و مطالبه شهروندان و دستاوردهای علمی است. براساس موانع و پتانسیل، راهکارها عبارتند از، راهکارهای کلان شامل، تغیر نگرش ها و جهت گیری نظام برنامه ریزی در راستای راهبردهای شهرسازی نوین و سیاست رشد هوشمند و سرمایه گذاری های کلان، راهکارهای محلی شامل، درک مفاهیم توسعه پایدار و سرمایه گذاری های لازم و مدیریت بحران شامل، بحران های مرتبط و متاثر از پدیده شهرنشینی و ضرورت اعمال راهبردهای نوین از جمله اصول ده گانه رشد هوشمند بر اساس شرایط محیطی – اجتماعی و اقتصادی شهرها می باشد.سیاست رشد هوشمند,موانع و پتانسیل ها,شهر خرم آباد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):