نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پتانسیل بازساختی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان و لاله گوش در مدل خرگوش ضایعه مفصل زانوگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: زیست شناسی تکوینی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1397

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف: امروزه مطالعات سیستماتیک نشان دهنده افزایش قابل توجه مطالعات کلینیکی در رابطه با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) در درمان ضایعات غضروفی و استئوآرتریت است. این مطالعه پیش کلینیکی و تحقیقاتی برای اولین بار با هدف ارزیابی جامع و مقایسه ای پتانسیل سلول های MSC بافت های مختلف برای درمان ضایعه غضروفی در زانوی خرگوش انجام پذیرفت. روش: در این مطالعه تحقیقاتی، سلول های MSC از بافت های مغز استخوان (BMMSCs)، چربی (AMSCs) و لاله گوش (EMSCs) خرگوش جداسازی شد و در شرایط in vitro تکثیر و نگهداری شدند. نرخ رشد این سلول ها با رسم منحنی رشد و پتانسیل تمایز به کندروسیت و پلت غضروفی با آزمون Real-Time PCR (RT-PCR) و رنگ آمیزی بافتی اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس یک ضایعه غضروفی در زانوی خرگوش ها ایجاد کرده و سلول های MSC همراه با داربست کلاژنی به این ناحیه پیوند زده شد. گروه های مورد مطالعه شامل کنترل (ضایعه بدون درمان)، شم (ضایعه به همراه داربست کلاژنی بدون سلول)، سلول های BMMSC در داربست، سلول های EMSC در داربست و سلول های EMSC در داربست همراه با پلت های غضروفی بود. پس از پیوند آزمایشات بافت شناسی و آنالیزهای بیان مولکولی انجام پذیرفت. یافته ها: بر اساس تحقیقات مقایسه ای in vitro، سلول های AMSC دارای بالاترین نرخ رشد و البته پایین ترین پتانسیل تمایزی به کندروسیت ها شناخته شدند. همچنین نشان داده شد که سلول های EMSC در مقایسه با سلول های BMMSC، از نرخ رشد مناسب تر و پتانسیل تمایزی بالاتری برخوردار است. در ارزیابی های in vivo، بهبودی قابل توجهی در گروه های داربست حاوی BMMSCs و EMSCs در چهار هفته پس از پیوند در ضایعات غضروفی مشاهده گردید در حالی که در گروه حاوی پلت های غضروفی بهبودی خاصی دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می رسد سلول های مشتق شده از لاله گوش نیز می تواند در کنار سلول های مشتق شده از مغز استخوان که در گذشته مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است منبع مناسبی برای ترمیم غضروف باشد. با توجه به نرخ رشد بالا و استخراج راحت از لاله گوش، این سلول ها می توانند به عنوان یک منبع ارزشمند در مطالعات پزشکی ترمیمی مورد استفاده قرار گیرند.سلول های بنیادی مزانشیمی,غضروف مفصلی,خرگوش,پیوند

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):