نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت اسلام آباد مبتنی بر سناریوهای تغییر اقلیمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: علوم و مهندسی آبخیزداری

پژوهشگران: 
جلیلی خلیل (پژوهشگر)
مرادی حمیدرضا (استاد راهنما)
بزرگ حداد امید (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  مهر 1395

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

به دلیل وابستگی نیازهای آبی مناطق خشک و نیمه خشک به منابع آب زیرزمینی، مدیریت بهینه آبخوان ها و بررسی تغییرات آن بسیار اهمیت دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبخوان دشت اسلام آباد و تخصیص بهینه اراضی به محصولات موجود در الگوی کشت، برای دست یابی به بیشترین سود است. مسئله بهینه سازی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی به روش سیمپلکس و با استفاده از نرم افزار Lingo حل شد. 4 سناریوی مدیریتی و 7 برنامه عملیاتی با لحاظ محدودیت های موجود تحلیل و آنالیز حساسیت شدند. به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آبخوان، از خروجی مدل های گردش عمومی جو استفاده گردید. برای تولید داده های هواشناسی سه دوره 2030-2011، 2065-2046 و 2099-2080 در منطقه، مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و سپس خروجی های مدل های CSMK، HadCM3، IPCM4 و CGMR در ایستگاه سینوپتیک اسلام آباد کوچک مقیاس شده اند و بهترین مدل ها برای سناریوهای سه گانه A1B، B1 و A2 انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در کلیه سناریوهای مدیریتی کشت چغندر، ذرت، نخود، گوجه فرنگی و جالیز از الگوی کشت بهینه حذف شد. گندم در 3 سناریو و 6 برنامه عملیاتی، افزایش سطح زیر کشت داشته است. در کلیه سناریوهای مدیریتی، افزایش سود حاصل از بهینه سازی از 19 تا 55 درصد متغیر است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نمایانگر تاثیر پذیری زیاد توابع هدف از میزان آب در دسترس، سطح کل اراضی و سطح کشت یونجه است. نتایج بررسی اثرات تغییر اقلیم نشان از کاهش بارش سالانه منطقه به میزان 6/3، 4/11 و 8/78 میلی متر، افزایش متوسط دمای حداقل و حداکثر ماهانه به میزان 5/0، 4/1 و 8/2 درجه و 3/0، 2/1 و 7/2 درجه و کاهش 004/0 و افزایش 09/0 و 3/0 ساعتی ساعات آفتابی در سه دوره زمانی آینده است. این تغییرات سبب افزایش تبخیر و تعرق و نیاز آبی محصولات کشاورزی و باغی می گردد به طوری که برای دستیابی به میزان سودی برابر با سناریوی ثبات سطح آبخوان، در بهترین سناریوی اقلیمی 12 درصد و در بدترین سناریو 51 درصد افزایش نیاز به آب در دسترس را به دنبال دارد.بهینه سازی,LARS-WG,شبیه سازی,بیلان آب,اسلام آباد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):