نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناختی روند توسعه دانش فنی در ایران و بریتانیاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
حیدری بیگوند داریوش (استاد راهنما)
صدرنبوی رامپور (استاد مشاور)
نوغانی محسن (استاد مشاور)
بخشی حامد (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

علوم طبیعی امروزه به عنوان عاملی اساسی در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می شوند. به عبارتی، بخش قابل توجهی از توسعه جوامع پیشرفته با استفاده از پیشرفتی که در علوم طبیعی صورت گرفته، محقق شده است. این علوم از آنجا که شناخت انسان ها را نسبت به طبیعت افزایش می دهند-به ویژه در شکل اثباتی خویش-منجر به افزایش سلطه انسان ها بر طبیعت شده و انسان ها را بر تغییر آن در جهت سازگار ساختن با امیال و نیازهای انسانی تواناتر می سازند. پیشرفت در علوم طبیعی را چه علت توسعه جوامع بدانیم (زیباکلام 1375) و چه معلول وضعیت اقتصادی جامعه (علمداری 1388)، در هر صورت همراه و همگام با توسعه است و نشانه یا عامل توسعه یک جامعه قلمداد می گردد. همراهی توسعه علوم طبیعی در کشورهای توسعه یافته و عدم توسعه آنها در کشورهای توسعه نیافته، این مساله را به وجود آورده که چرا این علوم در کشورهای جهان سوم پیشرفت نکرد و به ویژه برای کشوری چون ایران که سابقه عصر طلایی را نیز داشته است، این پرسش مطرح می شود که چه شد که علوم در زمانی در این جامعه توسعه یافت و چرا اکنون آن اتفاق تاریخی دوباره به وقوع نمی پیوندد. در پاسخ به این پرسش ها، تحقیقات مقطعی قابل توجهی انجام گرفته است که عمده آنها با مقایسه وضعیت سازمان علم در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، علت عدم توسعه یافتگی علمی جامعه ایران را تبیین نموده اند و به دنبال آن توصیه هایی در راستای تغییر شرایطی که به زعم آنان موجب توسعه علم می شود، ارائه شده است (معمار, 1383). مشکلی که این دسته از تحقیقات دارند، همان مشکلی است که بر نظریات نوسازی توسعه وارد است؛ بدین معنی که در نظر نگرفتن شرایط تاریخی که موجب بروز توسعه در جوامعی و عدم توسعه یافتگی در برخی جوامع گردیده، باعث شده که معلول های توسعه تاریخی جامعه به حساب علل ایجاد کننده آن گذاشته شود و توصیه هایی در جهت توسعه یافتگی ارائه شود که به دلیل ناسازگاری با بافت و وضعیت تاریخی جامعه، کارا نباشند و پرسش به علل عدم شکل گیری آن شرایط باز گردد. به عنوان مثال، عواملی همچون تقدیر گرایی، روحیه ریسک پذیری، نقش های تفکیک یافته و نظایر آن، خود محصول یک وضعیت یا جریان تاریخی هستند و نمی توان به سادگی و بدون در نظر گرفتن علل اجتماعی به وجود آورنده و بازتولید کننده آن اقدام به تغییر آنها کرد و این سوال مطرح می شود که چرا این عوامل در جامعه ایرانی وجود دارد؟ از این رو رویکرد تاریخی-تفریدی به توسعه جوامع با نگاه منحصر به فرد بودن هر جامعه و وضعیت تاریخی آن، با تحقیقات کیفی و موردی در مورد توسعه جوامع رو به رشد نهاد. برای کشورهای اسلامی-به ویژه ایران-که امروزه جزو ملل جهان سوم محسوب می شوند و دارای پیشینه ای ....

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):