برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه ماهیت انسان از منظر متفکران غربیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: الهیات و معارف اسلامی

پژوهشگران: 
محمدی مژگان (مسئول طرح)
کلباسی حسین (همکار طرح)
غلامرضاکاشی عبداله (همکار طرح)
صابری حسین (همکار طرح)
تمیمی رقیه (همکار طرح)
اعوانی شهین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

انسان شناسی اصلی ترین و مهم ترین معرفت بشری است و در نگرش انسان به خود، خداوند، جهان پیرامون و دیگران تأثیر دارد و نقش محوری را در روابط چهارگانه انسان (رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با جهان پیرامون و رابطه با دیگران) ایفا می کند. پرسشهای اساسی در باب انسان به دو قسم اصلی "واقعیتهای(facts) انسان" و “ ارزشهای(values) انسان" تقسیم می شود. پرسش از ماهیت انسان اصلی ترین پرسش در حیطه واقعیتهای انسان است. به طور کلی مبحث ماهیت انسان، اصلی ترین مبحث در تحقیقات انسان شناسی است که محور دیگر تحقیقات انسان شناسی قرار می گیرد. موضوعات اصلی ماهیت انسان عبارتند از ساحتهای وجودی انسان، ارتباط ساحتهای وجودی، ساحتهای نفس، ارتباط ساحتهای نفس، هویت فردی و سرشت اخلاقی. در این تحقیق نظرات متفکران غربی و قرآن در باره هر یک از موضوعات فوق بررسی می گردد. آراء متفکران غربی از این جهت بررسی می شوند که نماینده تفکر و نگاه غرب به انسانند و قرآن از این جهت که منبع موثق و مورد وفاق همه مسلمانان است. روش تحقیق در هر دو رویکرد توصیفی-تحلیلی است؛ علاوه بر آن در بخش قرآنی سعی می شود با استفاده از روش معناشناسی معنی برخی از مفاهیم کلیدی بدست آید و در خصوص فهم بهتر آیات، مرجع اصلی تفسیری، تفسیر المیزان است.کلیدواژگان: ماهیت انسان,نفس,بدن,روح,ذهن,قرآن,متفکران غربی

 
 
Title:

peruse and comparison of Human Nature from the Perspective of Quran and the Western ThinkersAbstract:

The Science of Man is the discipline that investigates the properties and qualities of man which appertain to him. It is the only study in which the knower and the known are one, in which the object o the science is the nature of scientist. The question about man consist in three part: facts, values, and duties. One of the fundamental questions in facts of man is the question of nature of human. This is the main subject of this research and in that is tried to response the main questions of nature of man. In this research, the most fundamental questions about human nature; the existential areas and the relations of them; the souls areas and the relations of them; the generic identity; and the ethical nature of man. Since the science of man peruse the fundamental questions about man, it is the Introduction to the other Sciences and it is necessary for solve the problem of great institution of society like family, law, economy, politics, education. In this research, the nature of man is investigated from the perspective Of Quran and western thinkers. The views of western philosopers are research because they are the representative of western thought; and the views of Quran are research because it is reliable source and the all muslims agree about it. The method of research in bout approach is descriptive-analytical; in addition, in the Quranic part is tried to obtain the mean of some keywords by semantics method. The Almizan interpretation is the original interpretative book and the other interpretations would be used where nescessary.Keyword(s): Science of Man,Quran,western philosoper