برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای یافته های پاتولوِژی در نمونه برداری سوزنی و اکسیزیون جراحی در ضایعات پیش سرطانی و میزان Upgrading ضایعات در پاتولوژی بر اساس خصوصیات کلینیکی و رادیولوژیکی بیمارانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: با افزایش روز افزون استفاده از نمونه برداری سوزنی(CNB ) تحت هدایت تصویر برداری، استفاده از نمونه برداری به روش جراحی کاهش یافته و امکان تشخیص بافتی ضایعات پستان را فراهم کرده است. در بسیاری از موارد این ضایعات خوش خیم و در بعضی موارد به عنوان ضایعات پیش سرطانی گزارش می شوند. در این موارد پس از برداشت ضایعه بروش جراحی احتمال افزایش وخامت یا upgrade شدن به سرطان وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان upgrade شدن این ضایعات و عوامل مرتبط با آن طراحی شده است. روش مطالعه: در یک مطالعه گذشته نگر اطلاعات پرونده بیمارانی که از ابتدای سال 93 تا انتهای سال 95 در بخش رادیولوژی کلینیک پستان جهاد دانشگاهی تحت انجام CNB قرار گرفته بودند و گزارش پاتولوژی آنها مبین یکی از ضایعات پیش سرطانی, FEA, ADH SAوPL بوده و تحت انجام جراحی قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت. میزان upgrade شدن و عوامل مرتبط با آن مثل اندازه ضایعه، سن بیمار، سابقه فامیلی سرطان پستان و روش انجام CNB درنرم افزار spss وارد و مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج: در مجموع 208 بیمار با گزارش پاتولوژی ضایعات پیش سرطانی وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 6/44 سال بوده و در آنالیز انجام شده بیشترین میزان upgrade شدن درPL و ADH به ترتیب 4/20 % و 25 % بوده و در ضایعات SA و FEA این میزان صفر بوده است. در آنالیز چند متغیره عوامل مستقل در ارتباط با upgrade شدن ضایعات سن بیمار ( p= 038/0 ) و اندازه ضایعه (001/0 p= ) می باشد. نتیجه گیری: یافته های این مطالغه مبین این است که با افزایش سن بیمار و اندازه ضایعه احتمال upgrade شدن به سرطان افزایش می یابد و در ضایعات PL و ADH این احتمال بسیار بالاتر از ضایعات SA و FEA است. بنابراین در این بیماران توصیه به برداشتن کامل ضایعه با حراحی جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان منطقی بنظر می رسد. البته انجام مطالعات با حجم نمونه بیشتر نتایج قطعی تری را بدنبال خواهد داشت.کلیدواژگان: سرطان پستان,ضایعات پیش سرطانی,نمونه برداری سوزنی

 
 
Title:

Evaluating the pathologic results in breast cancer predisposing lesions after core needle biopsy and surgical excision: Rate of up grading in pathology? Based on clinicoradiological characteristicsAbstract:

Objectives: With increasing use of percutaneous imaging guided core needle biopsy (CNB) instead of excisional biopsy for assessment of suspicious breast lesions, clinicians are more frequently encountering CNB pathology results indicating noncancerous but high-risk lesions, including flat epithelial atypia (FEA), atypical ductal hyperplasia (ADH), sclerosing adenosis (SA) and papillary lesions (PL). The aim of this study was to evaluate upgrading rate in this predisposing lesion in excision specimens based on clinicoradiological characteristics. Methods: We conducted a retrospective review of electronic medical records in the data base of the Iranian breast cancer research center collected between March 2014 and March 2017 and identified 1850 consecutive cases of image-guided CNB. The clinicoradiological characteristics including age, tumor size, family history of breast cancer, CNB procedure were analyzed to investigate correlation of these variables to upgrade rate. Results: Breast cancer predisposing lesions were identified in 208 patients. The mean age of the patients was 44. 6 years (range: 22 – 61 years). Highest upgrading rate was in papillary lesions and atypical ductal hyperplasia (20. 4% & 25% respectively). In sclerosing adenosis and flat atypical hyperplasi lesions upgrade rate was zero. Multivariate analysis indicate that there was a significant correlation between tumor size and age with upgrade rate (p= 0. 001 & p= 0. 038 respectively). But the other clinicoradiological variables did not show significant correlation. Conclusions: Our study showed that upgrading rate in breast cancer predisposing lesion is very high ecpecially in PL and ADH and these patients should be candidate for surgical excision with special consideration to tumor size and age of the patient. In order to achieve more accurate results, studies with more sample size required.Keyword(s): Breast cancer,Predisposing lesions,Core needle biopsy