برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی طراحی و ساخت درن جهت تخلیه سروما و بررسی کارائی آن بصورت اکسترنالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
هاشمی عصمت السادات (مسئول طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
حسین پور پریسا (همکار طرح)
رحمانیان مهدی (همکار طرح)
صیفوری امیر (همکار طرح)
تفضلی هرندی هدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: سروما شایعترین عارضه بدنبال اعمال جراحی در سرطان پستان می باشد. به منظور کاهش احتمال ایجاد این عارضه از وسیله ای بنام درن استفاده می شود که در زمان جراحی در محل عمل قرار گرفته و منجر به تخلیه ترشحات از محل جراحی می شود. به تجمع مایع غیر چرکی در محل عمل پس از خروج درن سروما گفته میشود که در صورت نیاز توسط جراح با سوزن تخلیه میشود. با توجه به شیوع بالای ایجاد سروما در جراحی سرطان پستان و نیاز به مراجعات مکرر بیماران، مطالعه ای مقدماتی برای امکان سنجی طراحی و ساخت درن اینترنال جهت تخلیه سروما و بررسی کارائی آن بصورت اکسترنال در فاز اول طراحی شد. روش مطالعه: مطالعه مورد نظر طبق مراحل زیر انحام شد:-	 ساخت درن مورد نظر توسط گروه پژوهشی بیومتریال در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -	 تایید کارایی درن از نظر تخلیه سروما. * عبور سوسپانسیون سلولی حاوی سلول های سرطان پستان از درن جهت تایید فیلتراسیون مناسب * عبور خون سالم حاوی سلول از درن جهت تایید کارایی درن از نظر عبور مایع باسهولت کافی * عبور مایع سرومای بیمار از درن: جهت تاییدکارایی درن، سرومای 5 بیمار گرفته شد و سپس از درن عبور داده شد. * در مرحله آخر استفاده از درن بصورت اکسترنال در بدن 10 بیمار ماستکتومی شده نتایج: . در تمامی مراحل مطالعه کارایی درن از نظر عبور سروما و عدم عبور سلول سرطانی مورد ارزیابی قرار گرفت و اشکالات موجود رفع شد و در نهایت درن با کارایی مناسب در عبور سروما و فیلتراسیون صد در صد در عدم عبور سلول های سرطانی ساخته شد. نتیجه گیری: تایید کارایی درن در عبور سروما و عدم عبور حتی یک سلول سرطانی بیانگر قابلیت استفاده آن در بدن بیمار است میکرو فیلتر قرار داده شده در درن توسط تازه ترین روش های تکنولوژی ساخته شده و در فاز بعدی این مطالعه از درن ساخته شده در محل جراحی استفاده خواهد شد.کلیدواژگان: سرطان پستان,سروما,درناژ

 
 
Title:

The possibility of design and manufacture of the drain for drainage of seroma: Evaluation of its efficacy with external drainageAbstract:

Objectives: Seroma formation continues to be a problem for patients undergoing surgery of the breast and/or axilla for invasive breast cancer. In general, seroma usually disappears within several weeks, some patients are troubled with chronic seroma. Several techniques have been investigated to minimize seroma formation with no consistent success. Methods: The study was contracted in two stages: A special drain designed by the Biomaterial Research Group at the Breast Cancer Research Institute of Jihad Approval of drain performance in terms of seroma drainage and cancer cells filtration.-	 Passage of cell suspension containing breast cancer cells from the drain to confirm proper filtration,-	 Passage of blood with breast cancer cells from the drain to confirm the drain, -	 Pasage of patient's seroma fluid from the drain, To confirm the drain efficacy, the seroma was taken from five patient and then passed through the drain. In the last step the drain was used an external manner in the mastectomy site of 10 patients Results: In all stages, the seroma output fluid was evaluated in terms of the presence of cancer cells and the existing problems were resolved. Finally, the drain was constructed with proper efficacy in seroma passage and 100% filtration in the absence of cancer cells. . Conclusions: The confirmation of the dormancy in seroma passage and the absence of even one cancer cell suggests its ability to be used in the patient's body. The microfilter placed in the drain is made by the latest technological methods and in the next phase of the study, a drain will be inserted in the surgical site for internal drainage.Keyword(s): Breast cancer,Seroma