برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین فراوانی تشخیص نکروز چربی در ماموگرافی و سونوگرافی و میزان تطابق ان با یافته های پاتولوژی جهت افتراق ازسرطان درپژوهشکده سرطان پستان در مقطع زمانی یک ساله از دی ماه 1393 لغایت انتهای اذر 94



گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
بهشتیان تکتم (مسئول طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
حسین پور پریسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: نکروز چربی درپستان پدیده نه چندان شایعی است که ممکن است تشخیصی بحث برانگیز برای رادیولوژیست و پزشک درمانگرایجاد کند یافته های نکروز چربی در ماموگرافی و سونوگرافی می تواند از یک یافته کاملا خوشخیم تا یک یافته کاملا با نمای مشکوک به بدخیمی تظاهر کند. هدف ما در این مطالعه گذشته نگر این است که فراوانی تشخیص نکروز چربی در پستان را در ماموگرافی و سونوگرافی بیماران مراجعه کننده به کلینیک تصویربرداری پژوهشکده سرطان پستان در مقطع زمانی یکساله تعیین نماییم و مواردی که منجر به نمونه برداری شده اند را از نظر نتیجه پاتولوژی و خصوصیات تصویربرداری بررسی کنیم. روش مطالعه ابتدا با مراجعه به بخش تصویربرداری پژوهشکده سرطان پستان، کلیه نتایج ماموگرافی و سونوگرافی در یک مقطع یک ساله از اول دی 93 لغایت آذر 94 استخراج شده و تشخیص نکروز چربی در این جوابها جستجو شد. سپس با بررسی نتایج پاتولوژی در همین مقطع زمانی در بخش پاتولوژی فراوانی نکروز چربی در بافت پستان در پاتولوژی تعیین شد. نتایج تصویربرداری و پاتولوژی در بیماران مقایسه شد. اطلاعات درنرم افزار spss وارد و مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج: در مجموع در مقطع زمانی تعیین شده 181 مورد نکروز چربی دربافت پستان نتایج تصویربرداری و پاتولوژی تشخیص داده شد. میانگین سنی گروه بیوپسی نشده 48 سال و گروه بیوپسی نشده 42. 6 سال بود. در این مدت 9512 مورد سونوگرافی انجام شده بود که از این تعداد 103 مورد تشخیص نکروز چربی در پستان داشتند (08/1٪ ). همچنین در 7116 مورد ماموگرافی انجام شده 43 مورد نکروز چربی در پستان یافت شد (6/0%) در گروهی که بیوپسی نشده بودند شایعترین یافته سونوگرافی کلسیفیکاسیون + توده هایپواکوبا فراوانی 7/30% و در گروه بیوپسی شده شایعترین یافته سونوگرافی کلسیفیکاسیون با توده هایپواکو بافراوانی 4/29% و سپس توده مخلوط سیستیک و توپربا فراوانی (26. 5%) بود. شایعترین یافته ماموگرافی در گروه نمونه برداری نشده، کلسیفیکاسیون با فراوانی 20% و سپس کلسیفیکاسیون با به هم ریختگی بافتی با فراوانی 7/13% و در گروه نمونه برداری شده شایعترین یافته ها کلسیفیکاسیون با فراوانی (8/15%) و کلسیفیکاسیون +_ دانسیه غیر قرینه (8/15%) بود. در کل بیماران، سونوگرافی در 74. 3% موارد نکروز چربی درپستان را گزارش کرده بود و ماموگرافی در 45% موارد تشخیص نکروز چربی را مطرح کرده بود. در گروهی که نمونه برداری نشده بودند 122 مورد ( 83%) سابقه جراحی قبلی داشتند ولی در گروه نمونه برداری شده 11 مورد ( 31. 4%) سابقه جراحی داشتند. . نتیجه گیری: نکروز چربی در پستان پدیده شایعی نیست ولی به دلیل اهمیت تشخیصی ان در جهت افتراق از سرطانو جلوگیری از تشخیص بیش از حدویا کمتر ازحداشنایی با نماهای ان در مدالیته های تصویر برداری شامل ماموگرافی وسونوگرافی ضروری است. این یافته نماهای بسیار متغیری در ماموگرافی و سونوگرافی از بایرادز 2 تا 4 دارد. در میان مدالیته های تصویربرداری به نظر می رسد سونوگرافی حساسیت بیشتری از ماموگرافی در تشخیص ضایعات دارد ولی اختصاصیت ماموگرافی بیشتر است. ولی هر دوی این نتایج نیاز به مطالعات تکمیلی با تعداد کافی از موارد نکروز چربی دارد و تدوین یک پروتکل تشخیصی دقیق ضروری به نظر می رسد.



کلیدواژگان: نکروز چربی,سرطان پستان,ماموگرافی,سونوگرافی

 
 
Title:

Evaluation of the prevalence of fat necrosis in the mammography and breast ultrasound and comparison with pathology results to differentiate with breat cancer in Breast Cancer Research Center



Abstract:

Objectives: Fat necrosis is a low prevalence phenomenon that may be controversial for the radiologist and physicians to diagnose. Findings on mammography and ultrasound can differ from a benign to suspicious for malignancy presentations. The aim of this retrospective study was to evaluate the prevalence of the diagnosis of fat necrosis in mammography and ultrasound of patients referred to the imaging center of breast cancer research center during a one-year period and to determine the imaging views of those patients who were operated. Methods: By referring to the Breast Cancer Research imaging center, all mammography and ultrasound results in a period of one year since January 2014 till Dec 2015 were extracted and diagnosis of fat necrosis and imaging views were evaluated. The pathology results of those patients who were operated were found. The data were entered and analyzed by spss software. Results: In the period specified, a total of 196 cases of fat necrosis were diagnosed by imaging (Mammography and Ultrasound). The mean age of non-operated patients was 48 years and of operated ones was 42. 6 years. Overall 9512 breast ultrasound were performed in the same period, of which 103 had a diagnosis of fat necrosis (1. 08%). Also of 7116 mammogram, fat necrosis was found in 43 cases (0. 6%). The most common finding in the ultrasound of operated patients were heteroechoic mass + calcification (30. 7%). In the non-operated group, Hypoechoic mass + calcification was the most common feature. The most common mammographic findings in the operated group were calcification with a frequency of 20% and then distortion + calcification with a frequency of 13. 7%. In the other group, the most common mammographic findings were calcification (15. 8%) and Asymmetric density + calcification (15. 8% ). In all patients, fat necrosis was reported in 74. 3% of sonography reports and 45% of mammography reports. In the group who were not operated, 122 patients (83%) had a history of previous surgery, but in operated cases (31. 4%) had a history of previous surgery. Conclusions: Fat necrosis phenomenon is not common, but because of the importance of diagnosis in order to differentiate from cancer Radiologists should be familiar with the views of it to avoid over or under diagnosis in imaging modalities, including mammography and ultrasound. These findings showed that views of fat necrosis are highly variable vin mammography and ultrasound from BIRADS 2 to 4. Among the imaging modalities ultrasound seems to be more sensitive than mammography in detecting these lesions, but based on the literature, mammography is more specific. We need further studies with a sufficient number of cases. The development of a diagnostic protocol also is necessary.



Keyword(s): Fat necrosis,Breast cancer,Mammography,Ultrasound