برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پلی مورفیسم ژن CD44 در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان که در بین سالهای 1390-91 در بخش جراحی بیمارستان امام و پژوهشکده سرطان پستان بستری شده اندگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: ژنتیک سرطان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

زمینه و هدف: CD44 که گلیکوپروتئین غشائی سطح سلول است بوسیله یک ژن که دارای 20 اگزون است کد می شود. قطعات کد شده توسط اگزون 2 و 5 توانائی اتصال به هیالورونان را دارند. شواهد تجربی نشان می دهد که تعامل هیالورونان-CD44 موجب تشدید تکثیر سلولی، مهاجرت و تهاجم در سرطان پستان میشود. هدف از این تحقیق بررسی پلی مورفیسمها در اگزون 2 و, flanking region CD44 در بیماران ایرانی و تعیین ارتباط آن با استعداد به سرطان پستان است. روش بررسی: 175 نمونه بیمار زن مبتلا به سرطان پستان و 175 نمونه به عنوان گروه کنترل که از لحاظ سن با گروه بیمار مطابقت داشتند از بانک زیستی مرکز تحقیقات سرطان پستان انتخاب شد. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی از اگزون 2 و, flanking region CD44 از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و تعیین توالی ژن آنالیز شد. ارتباط بین تغییرات نوکلوتیدی مشاهده شده با خطر ابتلا به سرطان پستان و ویژگی های کلینیکو پاتولوژیک مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن، تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک برای پیش بینی موتیف های ESE احتمالی که در نتیجه جهش تغییر کرده، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یک پلی مورفیسم از ژن CD44 در موقعیت 14 نوکلئوتید بالادست اگزون 2 شناسائی شد. ارتباط معنی داری بین این موتاسیون و درجات بالاتر سرطان پستان و پلی مورفیسمA> G مشاهده شد، اگر چه رابطه معناداری بین این پلی مورفیسم و خطر ابتلا به سرطان پستان وجود نداشت، تحلیل محاسباتی نشان داد که جهش اینترونی باعث ایجاد یک جایگاه اتصال موتیف جدید برای اتصال فاکتور های پیرایش جایگزین ((splicing factorمی شود، نتیجه گیری: در مطالعه انجام شده، نشان داده شد که پلی مرفیسم A>G در اینترون 1 ژن CD44 با درجات بالای سرطان پستان مرتبط است و همچنین ایجاد یک جایگاه اتصال SC35 جدید با استفاده از نرم افزار ESE finder پیش بینی شد. با توجه به نقش CD44 در پیرایش جایگزین و افزایش بیان در پیشرفت تومور، نیاز به آزمایش های بیشتر برای تعیین اثرات احتمالی پلی مورفیسم A> G در بیان CD44 در بیماران مبتلا به سرطان پستان احساس می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The assessment of CD44 polymorphism in iranian wemon with breast cancer hospitalized in the general surgery department of emam hospital and Breast Cancer Research Center between 1390 and 1391Abstract:

AIM: CD44 encoded by a single gene that is a cell surface transmembrane glycoprotein. It binds to hyaluronan via regions that was coded by exons 2 and 5. Experimental evidences show that hyaluronan-CD44 interaction intensifies breast cancer cell proliferation, migration and invasion. Therefore, we have launched an investigation to show whether specific polymorphisms in exon 2 and its flanking region of CD44 are associated with predisposition to breast cancer. Materials and Methods: 175 Iranian female breast cancer patients and 175 age-matched healthy control subjects recruited in Biobank, Breast Cancer Research Center. We analyzed single nucleotide polymorphisms of CD44 exon 2 and its flanking via polymerase chain reaction and gene sequencing. Association between observed variation with breast cancer risk and clinico-pathological characteristics were studied. Subsequently, bioinformatics analysis was made to predict potential ESE motifs that were changed as the result of a mutation. Results: We identified a unique polymorphism of the gene encoding CD44 at position 14 nucleotide upstream of exon 2 by sequencing method. The A>G polymorphism exhibited a significant association with higher-grades of breast cancer, although no significant relation was found between this polymorphism and breast cancer risk. Finally, computational analysis revealed that the intronic mutation generates a new consensus binding motif for the splicing factor, SC35 within intron 1. Conclusion: Our results indicated that A>G polymorphism is associated with breast cancer development, in addition to, in silico analysis with ESE finder prediction software showed that the change created a new SC35 binding site.Keyword(s): breast cancer,CD44,polymorphism,tumor grade