برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه میزان رضایتمندی از عمل جراحی و تصویر بدنی دردو گروه بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی حفظ پستان به روش انکوپلاستی و ماستکتومی همراه با بازسازی همزمان با پروتزگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
الفت بخش آسیه (مسئول طرح)
کاویانی احمد (همکار طرح)
هاشمی عصمت السادات (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
تفضلی هرندی هدی (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
ساری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: با کمک روشهای غربالگری و تشخیص زودرس و ارتقای روشهای درمانی بقای بیماران سرطان پستان افزایش یافته است. روشهای جراحی رایج سرطان پستان شامل جراحی حفظ پستان و ماستکتومی هستند. بر اساس مطالعات گذشته، بقای بیماران بعد از این دو روش جراحی یکسان است. اما توجه به جنبه های کیفیت زندگی بیماران در کنار بقا اهمیت زیادی دارد. تغییر در ظاهر به عنوان یک ترومای روحی روانی می تواند زندگی روزمره، فعالیتهای اجتماعی، ارتباطات و بلاخره کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه مقایسه دو گروه بیماران بعد از "جراحی حفظ پستان" و "بازسازی بعد از ماستکتومی با پروتز" از نظر رضایتمندی از عمل جراحی و تصور تصویر بدنی در بیماران پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی و بیمارستان امام خمینی بود. روش مطالعه: بیماران مبتلا به سرطان پستان مرحله 0, I, II که حداقل سه ماه از پایان درمان آنها گذشته بودو برای آنها جراحی حفظ پستان یا بازسازی پس از ماستکتومی با پروتز انجام شده بود در صورت رضایت وارد مطالعه شدند. برای بررسی تصویر بدنی از گونه فارسی پرسشنامه BICI که 19 گزینه ای است و توسط خود بیماران پاسخ داده می شود و برای سنجش رضایتمندی نیز از یک پرسش 4 گزینه ای استفاده شد. اطلاعات دموگرافیک به همراه نمره های اختصاص داده شده به پرسش ها وارد نرم افزار SPSS شدند. از انالیزهای اماری t-test, One way Anowaو k2 برای تحلیل نتایج استفاده شد. یافته ها: در مجموع در فاصله زمانی شهریور 95 تا پایان مهر ماه 96، 70 بیمار مبتلا به سرطان پستان با سابقه جراحی حفظ پستان و 43 بیمار با سابقه بازسازی با پروتز بعد از ماستکتومی وارد مطالعه شدند. میانگین زمان سپری شده از جراحی، 43. 5 ماه (3-288 ) بود. میانگین سنی بیماران 44. 3 سال، بیماران جراحی حفظ پستان 43. 8 و باز سازی 40. 6 سال بود. دو گروه از نظر سنی تفاوت معنی دار نداشتند. همچنین تفاوت معنی داری از نظر شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل بدست نیامد اما از نظر وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار وجود داشت به نحوی که در گروه بازسازی 49% درآمد ماهانه بالای 30 میلیون ریال داشتند. ( در مقابل 9. 5% برای جراحی حفظ پستان). ارتباط معنی داری بین نمره تصویر بدنی و متغیرهای زمینه ای یافت نشد. تصویر بدنی بین دو گروه حفظ پستان و بازسازی اختلاف معنی دار نداشت. بین دو گروه جراحی حفظ پستان و بازسازی از نظر میزان رضایت از عمل جراحی اختلاف معنی دار وجود نداشت هر چند میزان رضایت عالی در گروه بازسازی کمتر از حفظ پستان بود( 76. 2% در مقابل 91. 4%). میانگین نمره رضایتمندی از عمل جراحی بین دو گروه حفظ پستان و بازسازی اختلاف معنی دار داشت. (0. 036) نتیجه گیری: جراحی حفظ پستان و باز سازی بعد از ماستکتومی با پروتز از نظر تصویر بدنی اختلاف معنی داری ندارند اما میزان رضایتمندی بیماران بازسازی از نتیجه جراحی خود کمتر از حفظ پستان است. علیرغم تمایل جراحان و بیماران به ماستکتومی و بازسازی با پروتز، روش ارجح جراحی سرطان پستان در صورت عدم وجود کنتراندیکاسیون، با در نظر گرفتن رضایتمندی بیمار، جراحی حفظ پستان است.کلیدواژگان: سرطان پستان,رضایتمندی,تصویر بدنی,جراحی حفظ پستان,ماستکتومی,بازسازی

 
 
Title:

Comparison of patient satisfaction and body image after oncoplastic breast surgery, and immediate breast reconstruction with prosthesis after mastectomyAbstract:

Introduction: Different clinical trials showed that survival of Breast Conserving Surgery (BCS) and mastectomy is the same. However change in the appearance of a woman cause psychological trauma and could affect her quality of life. The aim of this study was to compare BCS and post-mastectomy reconstruction by prosthesis in terms of satisfaction of surgery and body image (BI) in Breast Cancer Research Center and Imam Khomeini Hospital. Materials and Methods: Breast cancer patients in stage 0, I, II who finished their treatment at least 3 months ago were included since august 2016 till October 2017. The Persian version of the BICI (Body Image Concern Inventory) questionnaire was used and Patients’ satisfaction was evaluated by four-scale answers, very satisfied, moderately, slightly and dissatisfied. T-test, One way Anowa and K2 were used. Results A total of 70 BCS cases and 43 patients with prosthetic reconstruction were enrolled. The mean follow up time was 43. 5 months (3-288). The mean age of BCS and Post-MRM reconstruction were 44. 3 and 40. 6 years, respectively. There was no significant difference between two groups in terms of occupation, educational level and marital status except for economic status which was higher in reconstruction group. The BI score was not significantly related to these variables. There was no significant difference between the two groups in term of Body Image. There was no significant difference between the two groups in terms of satisfaction, although excellent satisfaction was lower in the reconstruction group (76. 2% versus 91. 4%). The mean score of satisfaction was significantly different between the two groups (P= 0. 036) Conclusion Breast Conserving Surgery and Mastectomy with reconstruction by prosthesis were not significantly different in term of Body Image, but the satisfaction of surgery was worse in reconstruction group. The preferred option for breast cancer surgery is breast conserving if there is no contraindication.Keyword(s): Breast Cancer,satisfaction,Body image,Breast conserving surgery,Mastectomy,reconstruction