برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر فتودینامیک درمانی آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج یونی در محیط مایسلی پلی اتیلن گلیکولگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)
خرسندی خاطره (همکار طرح)
فاتح محسن (همکار طرح)
خطیبی شهیدی فدورا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

هدف: هدف از مطالعه ی حاضر، استفاده از نانو ذرات زوج یونی متیلن بلو-کورکومین و تک رنگ ها به عنوان حسگر نوری برای مقایسه بهره وری فتودینامیک درمانی (PDT) بر سلول های سرطانی MDA-MB-231 است، همچنین اثر منابع نوری متنوع بر فعال سازی حسگر نوری (PS) در نظر گرفته شده است. روش ها: نانوذرات زوج یونی با استفاده از ته نشینی یون های با بار مخالف و لیوفیلزه کردن، سنتز شده است. آزمایشات PDT طراحی شد و اثر PSs و منابع نوری (LED قرمز (nm630؛ تراکم قدرت: mW cm-2 30) و LED آبی (nm465؛ تراکم قدرت mW cm-2 34) بر روی رده سلولی سرطان سینه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت PS ( µ g. ml-1 75-0)، زمان انکوباسیون، زمان تابش و منابع نوری و اولویت بندی در تابش نور آبی یا قرمز بررسی گردید. نتایج: نتایج نشان داد که جفت یونی متیلن بلو وکورکومین فعالیت فتودینامیک هر دورنگ و سمیت نانو ذرات جفت یونی بر رده سلولی سرطان سینه MDA-231 را افزایش داده است. منابع نور LED آبی و قرمز برای فعال سازی نوری حسگر های نوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر دو رنگ در استفاده از نور LED قرمز بهتر از نور آبی برای تولید اکسیژن یگانه فعال می گردند. بحث: ته نشینی زوج یونی متیلن بلو-کورکومین درمقیاس نانو نفوذ پذیری سلولی و متعاقبا سمیت هر دو رنگ ها را با هم افزایش می دهد.کلیدواژگان: فتودینامیک درمانی,نانوذرات,متیلن بلو,کورکومین,زوج یونی,اکسیژن یگانه,حسگر نوری

 
 
Title:Abstract:

Purpose: The aim of current study was to use methylene blue-curcumin ion pair nanoparticles and singledyes as photosensitizer for comparison of photodynamic therapy (PDT) efficacy on MDA-MB-231 cancercells, also various light sources effect on activation of photosensitizer (PS) was considered. Method: Ion pair nanoparticles were synthesized using opposite charge ions precipitation and lyophilized. The PDT experiments were designed and the effect of PSs and light sources (Red LED (630 nm; powerdensity: 30 mW cm− 2) and blue LED (465 nm; power density: 34 mW cm− 2)) on the human breast cancercell line were examined. The effect of PS concentration (0– 75 _g. mL− 1), incubation time, irradiation timeand light sources, and priority in irradiation of blue or red lights were determined. Results: The results show that the ion pairing of methylene blue and curcumin enhance the photody-namic activity of both dyes and the cytotoxicity of ion pair nanoparticles on the MDA-231 breast cancercell line. Blue and red LED light sources were used for photo activation of photosensitizers. The resultsdemonstrated that both dyes can activate using red light LED better than blue light LED for singlet oxygenproducing. Conclusion: Nano scale ion pair precipitating of methylene blue-curcumin enhanced the cell penetratingand subsequently cytotoxicity of both dyes together.Keyword(s): Photodynamic therapy,Nanoparticle,Methylene blue,Curcumin,Ion pairing,Singlet oxygen,Photosensitizera