برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات آموزش تغذیه در کاهش تهوع ناشی از شیمی درمانی و کیفیت زندگی، در زنان مبتلا به سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
نجفی صفا (مسئول طرح)
زراتی میترا (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهداف: شیمی درمانی یک درمان adjuvant مهم می باشد که بسیاری از افراد مبتلا به سرطان پستان تحت این درمان قرار می گیرند. تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی (CINV) تاثیر منفی معنی داری بر کیفیت زندگی بیماران و پروسه ی درمان این افراد خواهد گذاشت. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر مشاوره فردی تغذیه بر کیفیت زندگی و (CINV) در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی می باشد. روش مطالعه: زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی به طور تصادفی به 2 گروه دریافت کننده مشاوره تغذیه فردی به مدت 3 بار قبل از شروع هر جلسه شیمی درمانی و گروه کنترل تقسیم شدند. پیامد های(endpoints) این مطالعه ابعاد مختلف کیفیت زندگی این بیماران و بروز تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی می باشند. کیفیت زندگی توسط European Organization for Research and Treatment of cancer quality of life questionnaire Core 30(EORTC QLQ-C30) و میزان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی از طریق پرسشنامه mcgill ارزیابی شد. نتایج: 150 نفر بیمار وارد مطالعه شدند که 137 نفر آن ها وارد آنالیز شدند. نتایج نشان داد کهQlobal QL به طور معنی داری در گروه دریافت کننده مشاوره تغذیه بیشتر از گروه کنترل می باشد(P<0. 001). همچنین عملکرد جسمی(P<0. 001)، ایفای نقش(P<0. 001)، احساسی (P<0. 001)، ذهنی (P<0. 001) و اجتماعی (P<0. 001) در شرکت کنندگان گروه مداخله به طور معنی داری بهتر از گروه کنترل بود و همچنین علائم خستگی (P<0. 001)، تهوع و استفراغ (P<0. 001)، درد (P<0. 001)، تنگی نفس (P<0. 001)، از دست دادن اشتها، یبوست (P<0. 001) و اسهال (P<0. 001) در افراد گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل تجربه شدند. به طور چشمگیری افراد دریافت کننده مشاوره تغذیه، Nausea Rating Index (P<0. 001)، Overall Nausea Index (P<0. 001) و Visual Analogue Scale (P<0. 001) کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند. نتیجه گیری: مشاوره فردی تغذیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی، به طور معنی داری بهبود کیفیت زندگی و کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی را به دنبال دارد.کلیدواژگان: سرطان پستان,شیمی درمانی,تهوع,آموزش تغذیه

 
 
Title:

The effects of nutrition education on the reduction of chemotherapy-induced nausea and quality of life in women with breast cancerAbstract:

Background and Objectives: Patients with breast cancer usually face with chemotherapy as an adjuvant treatment which mostly leads to chemotherapy induced nausea and vomiting (CINV) that could have a significant negative effect on patients' quality of life (QOL) and the treatment process, besides, dietary counseling might have other effects on QOL. Thus, the purpose of this study was to assess the impact of individual nutritional counseling on QOL and CINV in patients with breast cancer undergoing chemotherapy. Materials and Methods: This single-center, single-controlled and randomized trial was done among women with breast cancer undergoing chemotherapy, who were randomly divided into control and intervention groups to receive individual nutrition counseling for three times before each chemotherapy session. The Primary outcomes were chemotherapy induced nausea and vomiting that were assessed through McGill questionnaire and secondary outcomes were QOL dimensions which were evaluated by the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30). Results: 137 patients were finally entered to the study; results showed that Global health status/QOL was significantly higher in the intervention group than the control group (P <0. 001), physical functioning (P <0. 001) as well as role functioning (P <0. 001), emotional functioning (P <0. 001), cognitive functioning (P <0. 001) and social functioning (P <0. 001) were significantly better in the intervention group; patients in the control group experienced more fatigue (P <0. 001), nausea and vomiting (P <0. 001), pain (P <0. 001), dyspnea (P<0. 001), loss of appetite(P <0. 001), constipation (P <0. 001) and diarrhea (P <0. 001). Nausea rating index (P <0. 001), overall nausea index (P <0. 001) and visual analogue scale (P <0. 001) were dramatically lowerin the intervention group. Conclusion: This study showed that individual nutritional counseling among patients with breast cancer led to significant improvements in the QOL, nausea and vomiting levels of participants with chemotherapy treatment.Keyword(s): breast cancer,dietary counseling,quality of life,chemotherapy