برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ضدتوموری فتودینامیک درمانی نانوساختارهای دولایه ای زیرکونیوم فسفات حاوی متیلن بلو بر سلولهای سرطان پستان رده MDA-MB-231 و رده سلولی نرمالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)
خرسندی خاطره (همکار طرح)
فاتح محسن (همکار طرح)
جهانشیری مقدم مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مصرف و کاربرد بالینی متیلن بلو به خصوص به عنوان حساسگر نوری، به دلیل احیای سریع آنزیمی در محیطهای بیولوژیکی، محدود شده است. در این مطالعه نانوذرات دولایه زیرکونیوم فسفات سنتز و سازگاری زیستی آنها بررسی شد. مواد سنتز شده به عنوان سیستم انتقال دارو برای تحویل حساسگر متیلن بلو جهت بهبود بخشی به اثر فتودینامیکی متیلن بلو بر روی سلول های سرطانی انسان را بکار گرفته شد. نانو هیبرید های سنتز شده زیرکونیوم فسفات-متیلن بلو با استفاده از تکنیکهای پراش اشعه ایکس (XRPD)، میکروسکوپ اسکن الکترونی (SEM) و آنالیز توزین حرارتی یا تجزیه گرما وزنی (TGA)، از لحاظ خصوصیات فیزیکو شیمیائی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سازگاری زیستی نانو ذرات سنتز شده بر روی سلولهای فیبربلاست Hu02 و همچنین سلولهای MDA-MB-231 سلول های سرطان سینه انسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانوذرات ZrP-MB می توانند سمیت تاریکی متیلن بلو را کاهش داده و سازگاری زیستی خوبی را در شرایط تاریکی نشان دهند. اثر فوتودینامیکی نانوذرات زیرکونیوم فسفات-متیلن بلو بر روی سلولهای سرطان سینه انسان رده MDA-MB-231، با استفاده از روشهای MTT، تست کلونی زائی، رنگ آمیزی دوگانه آکریدین اورنج / اتیدیوم بروماید و تشخیص آپوپتوز به روش فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانو هیبرید های زیرکونیم فسفات-متیلن بلو توانستند به طور قابل توجهی اثر فتودینامیک درمانی را بر سلول های سرطانی بدن انسان از طریق مکانیزم مرگ سلولی آپوپتوز بهبود بخشند. در نهایت می توان گفت نانوذرات هیبریدی زیرکونیوم فسفات-متیلن بلو میتوانند به عنوان نانومواد هیبریدی امیدوارکننده جهت انتقال موثر حساسگرهای نوری و برخی داروها در درمان سرطان بکار برده شوند.کلیدواژگان: نانوپزشکی,فتودینامیک درمانی,سینگلت اکسیژن,سرطان سینه,نانوصفحات,متیلن بلو,زیرکونیوم فسفات

 
 
Title:Abstract:

Therapeutic and clinical uses of methylene blue especially as photosensitizer have been limited due to its rapid enzymatic reduction in the biological environment. In this study nano-platelet zirconium phosphate materials were synthesized and its biocompatibility was evaluating. The synthesized materials are considered as drug delivery system for delivery of methylene blue to enhancing photodynamic therapy efficacy in human breast cancer cells. Zirconium phosphate-methylene blue nano-hybrids were characterized by using X Ray Powder Diffraction (XRPD), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Thermo gravimetric Analysis (TGA). Biocompatibility of synthesized nano materials was studied on Hu02 human fibroblast and MDA-MB-231 human breast cancer cell lines. The results clarify that ZrP-MB nanoparticles can decrease the dark toxicity of free methylene blue and show good biocompatibility in the dark condition. Photodynamic therapy by zirconium phosphate-methylene blue on MDA-MB-231 human breast cancer was evaluated by MTT assay, colony assay, AO/EB dual staining and flow cytometry detection of apoptosis. The results suggest that zirconium phosphate-methylene blue nano-hybrids significantly enhanced photodynamic therapy efficacy via apoptosis cell death mechanism against human breast cancer cells. Finally, zirconium phosphate nanoparticles could consider as a promising nano-carrier for photosensitizer delivery in photodynamic cancer therapy.Keyword(s): Nano-medicine,Photodynamic therapy,Singlet oxygen,Breast cancer,Nano-platelets,methylene blue,Zirconium phosphate