نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ضد قارچی 70 عصاره گیاهی بر علیه آسپرژیلوسهای مولد آفلاتوکسین و اکراتوکسین و فرمولاسیون یک محصول (فاز اول: غربالگری گونه های گیاهی و دست یابی به ترکیبات گیاهی با اثرات ضدقارچی بالا)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)
خلیقی سیگارودی فرحناز (همکار طرح)
دادوندسراب محمودرضا (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)
محمدی رسول (همکار طرح)
شیخی اعظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

آلودگی فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی به قارچهای ساپروفیت مولد توکسین های سرطان زا از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و صادرکنندگان این فرآورده ها می باشد؛ از طرف دیگر استفاده از ترکیبات شیمیایی به دلیل اثرات مخرب جنبی بر محیط و مصرف کننده در این موارد امکان پذیر نمی باشد. مهمترین مایکوتوکسینهای مضر در فرآورده های کشاورزی توسط گونه های متعلق به جنس های Aspergillus، Penicillium و Fusarium تولید می شوند. در بین این سه جنس، گونه های متعلق به جنس آسپرژیلوس از جمله مهمترین تولیدکنندگان توکسین در کشور محسوب می شوند. در طرح حاضر دو گونهAspergillus flavus به عنوان مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین و گونه Aspergillus ochraceus به عنوان عامل تولیدکننده اکراتوکسین مورد مطالعه قرار گرفتند. در این طرح حدود 70 گونه گیاهی ایران با تکیه بر طب سنتی و تحقیقات پیشین از نظر اثرات ضدقارچی مورد غربالگری قرار گرفتند. عصاره های تام گیاهان و فراکشنهای مختلف آن ها، در مقابل تولید آفلاتوکسین و اکراتوکسین A ارزیابی شده و در نهایت موثرترین فراکشن انتخاب شد. نتایج نشان داد که ترکیبات غیرقطبی و قطبی موجود در فراکشنهای هگزانی و اتیل استاتی دو گونه سداب (Ruta graveolens) و آویشن شیرازی (Zataria multifora) بیشترین تأثیر را در کنترل تولید توکسین توسط این دو گونه از آسپرژیلوس دارا می باشند. هر چند که مسیر متابولیک تولید توکسین و رشد رویشی قارچ با یکدیگر متفاوت است، اما ترکیبات موجود در دو فراکشن هگزانی و اتیل استاتی بیشترین تأثیر را در کنترل هر دو پارامتر (رشد رویشی و تولید توکسین) داشتند. در ادامه می توان از تلفیق این دو فراکشن برای افزایش احتمالی کارایی این ترکیبات استفاده نمود.اثر ضدقارچی,گیاهان دارویی,توکسین,آفلاتوکسین,اکراتوکسین,سداب,آویشن شیرازی

 
 
Title:

Antifungal effect of 70 plant species against aflatoxin and OTA producing Aspergillus species (Phase 1: Screening of selected plant species for finding an high inpact antifungal compound)Abstract:

The contamination of agricultural and food products with saprophytic fungi producing carcinogenic toxins is one of the main concerns of manufacturers, distributors and exporters of these products; on the other hand, the use of chemical compounds is not possible due to adverse effects on the environment and the consumers. The most harmful mycotoxins in agricultural products are produced by species belonging to the genus Aspergillus, Penicillium and Fusarium. Among these three genera, species belonging to the genus Aspergillus are the most important toxin producers in the country. In the present study, two species Aspergillus flavus as the most important factor in aflatoxin production and Aspergillus ochraceus as an agent for producing ochratoxin were studied. In this project, about 07 Iranian herbs were screened for antifungal effects based on traditional medicine and previous research. The total extracts of plants and their various fractions were evaluated against the production of aflatoxin and ochratoxin A and finally, the most effective fraction was selected. The results showed that non-polar and polar compounds in hexane and ethyl acetate fractions of two species of Ruta graveolens and Zataria multifora have the greatest effect on control of toxin production by these two species of Aspergillus. Although the metabolic pathway of toxin production and vegetative growth of the fungi are different, the compounds in the two hexane fractions and ethyl acetate have the greatest effect on controlling both parameters (vegetative growth and toxin production). The combination of these two fractions can be used to increase the potential for these compounds.Keyword(s): Antifungal effect,Medicinal plant,Toxin,Aflatoxin,Ochratoxin,Ruta graveolens,Zataria multiflora