نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سیتوتوکسیک دو گیاه داتوره تماشایی (Datura innoxia Miller. ) و تاتوره (Datura stramonium L. ) بر رده های سلولی سرطان انسانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

برای قرن ها، گیاهان منبع اصلی کشف داروهای مختلف بوده اند. برخی داروهای ضدسرطان حاصل از گیاهان عبارت از وین بلاستین و وین کریستین (از گیاه پروانش)، تاگزول (از سرخدار برگ ریز) و کامپتوتسین (از Camptotheca acuminata) می باشند. سرطان پستان یکی از رایج ترین سرطان های تشخیص داده شده در بین زنان بسیاری از کشورهای دنیا می باشد. سرطان پروستات یکی از مشکلات بهداشتی مردان در سراسر دنیا به شمار می رود و متداول ترین سرطان تشخیص داده شده غیرجلدی و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین مردان آمریکایی می باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره های تام متانولی و فراکسیون های دو گونه گیاه از تیره سیب زمینی به نام های داتوره تماشایی و تاتوره بر روی دو رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 و BT-474 و نیز دو رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC-3 و Du-145 پرداخته شد. سمیت سلولی به وسیله روش XTT و فلوسیتومتری ارزیابی گردید. عصاره ها یا فراکسیون هایی که IC50 کمتر از 30 میکروگرم در میلی لیتر داشتند، فعال درنظر گرفته شدند. رده ی سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 در برابر این دو گونه گیاهی نسبت به رده های سلولی دیگر، حساس تر بودند. فراکسیون کلروفرمی دو گیاه داتوره تماشایی و تاتوره بیشترین اثر سمیت را در تمامی رده های سلولی سرطانی آزمایش شده، نشان دادند. کمترین IC50 متعلق به فراکسیون کلروفرمی داتوره تماشایی برای رده سلولی MCF-7 بعد از 24 ساعت برابر با 21/10 میکروگرم در میلی لیتر بود. بررسی های بیشتری برای تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات فعال و مکانیسم های ملکولی دخیل در اثرات ضدسرطانی گیاه داتوره تماشایی مورد نیاز می باشد.گیاهان دارویی,تیره سیب زمینی,رده سلولی سرطان پستان,رده سلولی سرطان پروستات,سیتوتوکسیک

 
 
Title:

Cytotoxicity evaluation of Datura innoxia Miller. and Datura stramonium L. on human cancer cell linesAbstract:

For centuries, plants have been a major source for drug discovery. Some examples of anticancer agents developed from plants are the vinblastine and vincristine (from Vinca rosea), as taxol (from Taxus brevifolia) and camptothecin (from Camptotheca acuminata). Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women in many countries worldwide. Prostate cancer remains a considerable health problem for men around the world. It is the most frequently diagnosed non-cutaneous cancer and is the second leading cause of cancer death in American men. In the present study, the cytotoxic effects of total methanol extracts and their fractions of two species from Solanaceae family, Datura innoxia and Datura stramonium, were determined on MCF-7 and BT-474 human breast cancer cells and also PC-3 and Du-145 prostate cancer cells. Cytotoxicity was evaluated by XTT assay and flow cytometry. Extracts or fractions with an IC50 value lower than 30µ g/ml were considered active. MCF-7 breast cancer cells were more sensitive to these species than the other cancer cells. The chloroform fraction of D. innoxia and D. stramonium showed the highest toxicity on all tumor cell lines tested. The IC50 value of fraction DIC was 10. 21 µ g/ml for MCF-7 after 24 h of exposure. Further investigation is needed to determine chemical characterization of the active principles and the molecular mechanisms mediated anticancer activities of D. innoxia.Keyword(s): Medicinal Plants,Solanaceae,Prostate cancer cell line,Breast cancer cell line,Cytotoxic