برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر هم کشتی غیر مستقیم سلول های بنیادی مزانشیمی با رده های سلول های سرطانی پستان در تغییر بیان ژن هایSTK15 و Survivinگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: ژنتیک سرطان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

زمینه و هدف: سرطان پستان به عنوان رایج ترین سرطان در میان زنان در تمام نژادهای دنیا به حساب می آید دهه ها تحقیق از این تئوری پرده برداشت که سلول های سرطانی اپیتلیالی تحت تاثیر محیط اطراف تومور قراردارند، که شامل Mscها، فاکتورهای رشد، شبکه سایتوکین ها، عروق تومورو ماتریکس خارج سلولی می شود ما دو ژن STK15به عنوان ژن تکثیر کننده وsurvivinبه عنوان ژن ضد آپاپتوزی در سرطان پستان را برای بررسی الگوی بیانشان مورد هدف قرار دادیم. مواد و روش: هدف این تحقیق روشن کردن هرچه بیشتر تاثیر Mscها بر فرایند های تکثیر، چرخه سلول و آپوپتوز در سرطان پستان به وسیله آنالیز بیان ژن ها در سل لاین های انسانی سرطان پستان در محیط کشت مربوط بهMsc ها میباشد. الگوی بیان دو ژن شامل surviving به عنوان ژن ضد آپاپتوزی ویک سرین /ترئونین کیناز به عنوان ژن تکثیر کننده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: ژن های ضد آپاپتوزی و تکثیر کننده در هم کشتی سلول های سرطانی پستان در محیط کشت مربوط به Msc ها افزایش بیان نشان می دهند که این امر سبب پیشرفت تومور و ضعف در تشخیص می شود نتیجه گیری: نتایج ما و یافته های دیگر نشان می دهند تعامل سلول های پستان با Mscها فاکتورهای پاراکینی است. همچنین میتوان از ئMscها به عنوان ابزارهای درمانی برای مواجهه با نگرانی های جدال آمیز بهره برد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Evaluation of the effect of indirect co-culture mesenchymal stem cell with breast cancer cell line in expression pattern of STK15 & Survivin genesAbstract:

Introduction: Breast cancer remains the most prevalent malignancy among women of all races in the world. Decades of research have shed light on a theory in which tumor epithelial cells are under the effect of tumor microenvironment which consisted of MSCs, growth factors, cytokine networks, tissue-associated fibroblasts, tumor vasculature and extracellular matrix. Materials and Methods: This research aimed to further elucidate the MSCs effects in the progress of proliferation, cell cycle, and apoptosis in breast cancer by gene expression analysis in human breast cancer cell lines exposed to MSCs conditioned media (CM). Expression pattern of two genes, including survivin (Birc5) as anti-apoptotic gene and serine threonine kinase 15 as proliferative gene, were studied. Results: Anti-apoptotic and proliferative genes were up-regulated in co-cultured breast tumor cells with MSCs-CM that correlate with tumor progression and poor prognosis. Conclusion: Our results and other findings indicate the interaction of breast tumor cells with MSCs through paracrine factors. Also, the applications of MSCs as therapeutic tools are facing controversial concerns.Keyword(s):