نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز متابولوم پلاسمای سمینال به روش GCMS: یک روش غیر تهاجمی برای پیدا کردن اسپرما تو ژنسیس در مردان Non-obstructive azoospermiaگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: جنین شناسی و آندرولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

در این مطالعه الگوی غیر هدفمند متابولوم پلاسمای منی مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی (NOA) به روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی(GC-MS) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، در مجموع 30 نمونه پلاسمای منی شامل: 11 نمونه از مردان NOA با نتیجه ی TESE منفی (AZN) و 9 نمونه از مردان NOA با نتیجه ی TESE مثبت (AZP) و 10 نمونه از مردان سالم بارور (F) به عنوان گروه کنترل، جمع آوری شد. هر نمونه با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و از روش های پیشرفته ی کمومتریکس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. جهت شناسایی زمان بازداری متمایز کننده در کروماتوگرام های یونی، داده ها به روش تحلیل تفکیک درجه دوم مورد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدل های دسته بندی چند متغیره با استفاده از روش تحلیل تفکیک درجه دوم ایجاد شد. نتایج نشان داد که در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل تفکیک درجه دوم، تفکیک نمونه های گروه های مختلف از یکدیگر تنها با استفاده از داده های کروماتوگرام های یونی تام(TIC data) ممکن خواهد بود. در پایان با آناللیز داده ها توسط نرم افزاز NIST-MS Search، سی و شش متابولیت تبعیض آمیز شناسایی شد. این متابولیت ها به عنوان بیومارکرهای متمایز کننده ای برای گروه های مورد مطالعه در پژوهش اخیر می-باشند.ناباروری مردان,آزواسپرمی غیر انسدادی,کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

 
 
Title:

Metabolomics profiling of the human seminal plasma by GCMS: a non-invasive identification of spermatogenesis in men with non-obstructive azoospermiaAbstract:

This work presents the untargeted metabolomic profiling of the seminal plasma of non-obstructive azoospermia (NOA) men using the gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). To this end, the seminal plasma of a total of 30 samples including 11 NOA men with TESE-negative (AZN), 9 NOA men with TESE-positive (AZP) and 10 fertile (F) healthy men (as control group) were collected. Each sample was analyzed triplicate. Advanced chemometrics methods have been used for analyzing the data. Quadratic discriminate analysis technique was implemented on data for identification of discriminatory retention times in total ion chromatograms (TICs). Multivariate classification models were developed using the QDA technique. The results revealed that the developed QDA models in this work were able to predict the classes of samples using only their TIC data. Finally, data were analyzed with NIST-MS Search software and thirty six discriminatory metabolites have been identified. These metabolites are discriminatory biomarkers for different groups studied in the current work.Keyword(s): Male infertility,Non-obstructive azoospermia,GC-MS