برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین شاخص های خشکسالی هیدرولوژیکی و طبقه بندی آن در حوضه رودخانه اعظم هرات استان یزدگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده مطالعات توسعه 

گروه پژوهشی: مدیریت و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که وقوع آن در هر نقطه از جهان می تواند با تبعات خطرناکی همراه باشد. هرچند که امکان جلوگیری از آن وجود ندارد اما می توان با اقداماتی اثرات منفی آن را کم نمود. سیستم های منابع اب سطحی و زیرزمینی به شدت تحت تاثیر دوره های کمبود بارش واقع می شوند. شاخص های متعددی برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده که هر یک بر اساس متغییرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی می باشد. در این پژوهش با استفاده از شاخص های SPI و SPEI و شاخص های SDI و GRI وضعیت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک بترتیب ارزیابی شد و تاثیر خشکسالی هواشناسی بر هیدرولوژیک تعیین گردید. همبستگی بین شاخص ها در مقیاس های زمانی مختلف بررسی شد. بر این اساس شاخص SPEI بدلیل لحاظ کردن پارامتر دما در کنار بارندگی از همبستگی بالاتری نسبت به شاخص SPI با SDI برخوردار است که در مقیاس زمانی 9 و 12 ماهه در همان ماه و یک ماه بعد دارای بیشترین همبستگی می باشد. همچنین SPEI در مقیاس 24 و 48 ماهه با 3 ماه تاخیر با شاخص GRI بیشترین همبستگی را دارد که حاکی از تاثیرگذاری خشکسالی هواشناسی بعد از گذشت دو سال و بیشتر بر سطح آب زیرزمینی می باشد. اطلاع از فاصله زمانی بین وقوع خشکسالی هواشناسی به عنوان عامل اصلی دیگر خشکسالی ها، به مدیران و برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا اقدامات مدیریتی لازم جهت مقابله با خشکسالی ناشی از کمبود منابع آبی سطحی وزیرزمینی به عمل آورند.کلیدواژگان: شاخص های SPI,SPEI,SDI و GRI,همبستگی متقاطع,حوزه رودخانه اعظم هرات

 
 
Title:

Hydrologic Drought Indices and Their Classification in Azam River Basin' Harat of Yazd ProvinceAbstract:

Drought is a phenomenon that occurs in any part of the world can be associated with dangerous consequences. However, there is no possibility to prevent it, but we can take measures to reduce the negative effects of it. Groundwater and surface water resources systems are severely affected by the lack of rainfall. Several indices provided for evaluation of drought based on meteorological and hydrological variables. In this study condition of meteorological and hydrological drought evaluated by SPI, SPEI, SDI and GRI. The correlation of indices was evaluated at different time scales. Base on the results SPEI has higher correlation than SPI with SDI at 9 and 12 months time scales and in the same month and one month later. Also SPEI has highest correlation with GRI at 24 and 48 months time scale that shows the impact of meteorological drought on groundwater level after two years and more. Knowledge of interval time between of meteorological drought as the main factor of drought would help to manager and planner for management practices in order to cope with drought due to lack of surface and ground water resources.Keyword(s): SPI,SPEI,SDI,GRI,Cross correlation,Azam river basin' Harat