برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مکان یابی مناطق گردشگری در زیست بوم های استان گیلان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: زیست بوم های ساحلی)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

سواحل دریاچه خزر که طول نوار ساحلی در استان گیلان به 270 کیلومتر می رسد، از جمله زیباترین و جذابترین مناطق توریستی ایران محسوب می شود که مورد توجه میلیون ها گردشگر داخلی است. از طرفی تعداد 15 منطقه تحت عنوان مناطق چهار گانه پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده در استان گیلان قرار دارد که پتانسیل بزرگ اکوتوریسم و جذب گردشگر بوم گرد را در این منطقه خاطر نشان می سازد. بنابراین به منظور دستیابی به روند بهره برداری بیشتر و پیوسته از قابلیت های این مناطق با ایجاد کمترین میزان تخریب در محیط، شایسته است با مدیریتی صحیح و هدفمند و بکارگیری اصول امکان سنجی حوزه های بوم گردی، به شناخت توان های بوم شناختی طبیعت و ارزیابی آنها پرداخته شود. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. این پژوهش در دو محدوده ساحلی از مناطق 4 گانه محیط زیست شامل پارک ملی بوجاق و منطقه حفاظت شده لیسار به انجام رسید. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮان ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ مناطق ﺑﺮای ﺗﻔﺮج و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (روش دلفی فازی)، فاکتورهای اثرگذار و ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در این دو منطقه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ انجام و با استفاده از GIS نقشه های تناسب مناطق ارائه گردید. در این مناطق به دلیل اهمیت بالای حفظ تنوع زیستی و مناظر بکر و بی نظیر، بیشترین فاصله فعالیت های تفرجی از مناطق آسیب پذیر اکولوژیکی و زیستگاههای حساس گونه های ارزشمند، وجود چارچوب های قانونی و حقوقی در حفاظت از مناطق، اعمال صحیح قانون، حذف تعارضات، جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی و رفت و آمدهای غیر مجاز و در نتیجه فضای تفرجی و الگو های مرتبط با آن منفک از سایر فضاها و قانون مند از مهم ترین فاکتورهای اثرگذار تشخیص داده شد. آموزش و آگاهی رسانی مفاهیم علمی و تنوع زیستی و به طور کلی ارزش های منطقه، توجه به اقتصاد مردم بومی در حفظ و نگاهداشت هر چه بهتر مناطق و حفظ غنای فرهنگی منطقه، عرضه ی محصولات محلی به گردشگران و مشارکت افراد بومی در امور مربوط به بوم گردی و ... می تواند راهکاری مناسب در جهت جلب حمایت مردم محلی در حفظ و صیانت از منطقه همچنین حضور گردشگر پایدار باشد. امکانات و تسهیلات سازگار با منطقه جهت کمترین آسیب به منطقه و سیمای ظاهری آن و در نهایت همکاری میان سازمان های مختلف و ایجاد برنامه ملی مصوب برای طبیعت گردی پایدار و دستورالعمل های طبیعت گردی راه گشای توسعه پایدار همراه با گسترش اکوتوریسم و استفاده صحیح از مناطق حفاظت شده خواهد بود.کلیدواژگان: اکوتوریسم,دلفی فازی,تصمیم گیری چند معیاره,GIS

 
 
Title:

Site Selection of Tourism Area in Biom Zones of Guilan Province Using Multi-Criteria Decision Methods (Case Study: Costal Bioms)Abstract:

The beaches of the Caspian Sea, by the coastal length of 270 kilometers in Gilan province, is considered to be one of the most beautiful and most attractive tourist destinations in Iran, which is considered by millions of domestic tourists. On the other hand, there are 15 areas under the name of the four areas of the National Park, the National Natural Reserve, the Wildlife Refuge and the Protected Area in Guilan province, which reminds of the great potential of ecotourism and the attraction of round canvas tourists. Therefore, in order to achieve a more efficient and continuous exploitation of the capabilities of these areas by creating the least degradation in the environment, a proper and targeted management needs to be established. The main goal is to develop sustainable ecological criteria for the region, with the aim of proper planning for the implementation of tourism along with environmental considerations. This research was carried out in two coastal areas of environmental zones including Boojagh National Park and Lisar Conservation Area. In this research, identifying the natural weight of the regions for recreation and studying the economic, social and cultural issues related to the subject, using multi-criteria decision-making methods MCDM (Delphi Fuzzy), the effective factors and suitable areas of tourism in these two regions, is carried out in accordance with natural capacities and using GIS maps of the area are presented In these areas, due to the importance of preserving biodiversity and incredible landscapes, the greatest distance between recreational activities from vulnerable ecological areas and sensitive habitats of valuable species, the existence of legal and legal frameworks for protecting areas, the correct application of the law, the elimination of Conflicts, the prevention of illegal activities and unauthorized access and consequent recreational space and its related patterns from other spaces and law-making, are distinguished the most important influential factors. Education and awareness of scientific concepts and biodiversity and, in general, values of the region, attention of the indigenous people's economy in maintaining and maintaining the best of the regions and maintaining the cultural richness of the region, the supply of local products to tourists and the participation of indigenous people in matters related to ecotourism and. . . can be a suitable way to attract local people's support to protect the region as well as the presence of a sustainable tourist. The facilities and facilities compatible with the region to minimize damage in the region and its apparent appearance, and ultimately cooperation between different organizations and the establishment of a national program approved for sustainable naturalization and naturalization guidelines will pave the way for sustainable development, along with the development of ecotourism and the proper use of protected areas.Keyword(s): Ecoturism,Delphi Fuzzy,MCDM,GIS