برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید آزمایشگاهی واکسن اتوژن کشته برونشیت عفونی پرندگانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فرآورده های بیولوژیک دامی

پژوهشگران: 
قلیانچی لنگرودی آرش (مسئول طرح)
نیک آئین دنیا (همکار طرح)
عرفان منش احمد (همکار طرح)
غفوری سیدعلی (همکار طرح)
باهنر علیرضا (مشاور طرح)
هاشم زاده مسعود (مشاور طرح)
کریمی وحید (مشاور طرح)
مهاجرفر طاهره (همکار طرح)
بیک زاده بابک (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

رشد در بخش طیور به خاطر افزایش بروز و ظهور مجدد بیماری های ناشی از تکامل پاتوژن های مختلف ویروسی و استفاده از واکسن زنده به چالش کشیده شده است و با انبوهی از ضررهای اقتصادی ناشی از این بیماری ها مواجه شده است. برونشیت عفونی پرندگان (IB) به وسیله کرونا ویروس ایجاد می شود و در لیست بیماری های OIE قرار دارد و به وسیله درگیری های تنفسی، کلیوی و دستگاه ادراری تناسلی مشخص می شود و باعث مرگ ومیر بالایی می شود. بیماری برونشیت عفونی گسترش و شیوع شدید و خسارت انکار ناپذیر و بسیار زیادی بر پرورش طیور صنعتی در ایران و جهان دارد، بیماری آسیب های متنوعی بر رده های مختلف پرورش ماکیان اعم از گوشتی، تخم گذار و مادر می گذارد. همراهی این ویروس با سایر عوامل بیماری زا که موجب ایجاد کمپلکس های تنفسی و تشدید عفونت های ثانویه می شود، ضرر و زیان شدیدی را مخصوصا در طیور صنعتی به بار می آورد به حالتی که برونشیت عفونی تبدیل به مطرح ترین بیماری در طیور صنعتی در کشور گردیده است. با توجه به واگیری بالای ویروس و کاربرد گسترده واکسن ها به طرق مختلف، بروز تلفات سنگین و متغیر در ارتباط باIBV در کشور رخ می دهد و با توجه به این که استفاده از سویه های بومی هر منطقه می تواند کمک کننده باشد، طرح حاضر با هدف تعیین ژنوتیپ غالب ایران و تهیه واکسن کشته اتوژن از این طراحی و اجرا گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سویه ی غالب کشور در حال حاضر واریانت 2 با شیوع 3/64% می باشد. از سویه ی حاضر با استفاده از دستورالعمل OIE و در شرایط آزمایشگاهی واکسن کشته تهیه گردید. مقایسه ی این واکسن با واکسن تجاری موجود نشان داد که واکسن آزمایشی قادر است محافظت جوجه ها در برابر برونشیت عفونی راافزایش دهد (05/0<p). بنابراین انتظار می رود شود با ترکیب این واکسن با سویه ی مادر M41 و تزریق آن در هنگام تولید بتوان گله را در برابر برونشیت عفونی محافظت کرد (تخمگذار و مادر ).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Economic loss in poultry breeding has increased in recent years. A large amount of these losses is because of disease outbreaks. Infectious bronchitis (IB) is an acute and highly contagious respiratory disease of chicken, caused by infectious bronchitis virus (a corona virus). IB is on the list of OIE reportable diseases list. Annual mortality and morbidity rates of this disease are high in Iran despite overall vaccination programs. IBV is able to involve breeders, broillers and layers. IB has become one of the most prevalent and challenging diseases in Iran in last decade. IBV has great variablity genetically and phenotypically, with hundreads of serotypes and strains described. The RNA forms a single strand and single segment. IBV diversity is mainly based on transcriptional error, which may become very relevant if occurring in genomic sequences coding for proteins, involved in adsorption to target cell or inducing immune responses. The advantage of using native strains of each area in vaccine production has been well documented. This study was designed with the aim of identification of most prevalent IBV in Iran and evaluating its application as autovaccine in poultry. The results indicated Varient 2 as the most prevalent strain in Iran. This strain was used in inactivated vaccine production according to OIE instructions. Comparison the immunization of this vaccine with the commercial vaccine showed increase in survival rates by 7% (p>0. 05). It can be concluded that with combinmation of the mentioned autovaccine with M41 vaccine, suitable protection will be achieved in chickens.Keyword(s):