برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسائی توده های مقاوم به سرما، ویژگی کمی و کیفی فندق بومی ایران با استفاده از صفات مرفولوژیکی و نشانگرهای مولکولیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اوچی اردبیلی مهران (مسئول طرح)
فرخی جواد (مسئول طرح)
جوادی سیده صغری (همکار طرح)
ضعیفی زاده محمد (همکار طرح)
جوادی داوود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

فندق (Corylus avellana. L) یکی از خشک میوه های مهم دنیا محسوب می شود. تولید فندق در ایران در سال 2012، بیست و یک هزار تن بوده و ایران از نظر تولید فندق در رتبه هفتم جهانی قرار دارد. استان گیلان با بیش از 12 هزار تن در صدر تولید فندق کشور قرار گرفته و بعد از آن به ترتیب استان های قزوین، مازندران و اردبیل قرار دارند. این طرح در طی سال های 94 و 95 اجرا شد. ابتدا بر اساس وسعت، خصوصیات جغرافیائی و تنوع احتمالی موجود بین توده های فندق کشور، تعداد 98 درخت هم سن که دارای عملکرد کمّی و کیفی مناسبی بودند انتخاب شدند. ثبت مکان تمامی افراد نمونه برداری شده با دستگاه جی پی اس صورت گرفت و محل ژنوتیپ ها بر روی نقشه به کمک نرم افزار ARC-GIS تعیین گردید. در طی دو سال بررسی از بین ژنوتیپ های اولیه تعداد 48 ژنوتیپ انتخاب شدند. مبنی گزینش براساس توصیف-گر فندق (2008) و توسط 25 صفت آگرومرفولوژیکی مرتبط با صفات خصوصیات ابعاد و وزن میوه، ویژگی های رویش گیاه، ترکیبات فیتوشیمیائی مهم در صنایع غذایی وصفات مرتبط با مقاومت به سرما بود. نوزده صفت با معیارهای کیفی و 6 صفت به صورت کمّی اندازه گیری شد. نمونه های برگی و میوه طبق جدول زمان بندی طرح از توده های برترجمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار ضریب تغییرات به صفات شیار جانبی مغز (94/36 %)، شکل مغز (26/36 %) و شکل نوک میوه (78/33 %) تعلق داشت. آنالیز چند متغیره نشان داد که 10 جز اول مسئول 35/73% کل تغییرات بود. در بین صفات بیشترین همبستگی مثبت معنی داری در سطح احتمالی یک درصد بین صفات "عادت رشد" با "قدرت رشد"؛ "تراکم شاخه دهی" با "پاجوش"؛ "میزان فنل" (میلی گرم در گرم) با "آنتی اکسیدان" (میلی گرم در میلی لیتر)؛ "درصد وزنی مغز (%)" با "اندازه مغز"، "شکل مغز" با " میزان فنل" (میلی گرم در گرم) مشاهده شد. آنالیز کلاستر بر اساس هر دو فاکتور صفات و داده های نشانگر ریزماهواره فندق ژنوتیپ های مورد مطالعه را به 5 گروه تقسیم کرد. در کلاستربندی حاصل از صفات مرفولوژیکی قرارگیری ژنوتیپ های مختلف در کلاسترها با پراکنش جغرافیائی آنها تطابق داشت ولی در کلاستربندی بر اساس داده های نشانگر ریزماهواره چنین تطابقی مشاهده نگردید. این نشان می دهد که از نظر ژنتیکی ژنوتیپ های برتر انتخاب شده دارای زمینه ژنتیکی متفاوتی بودند. در کل از 48 ژنوتیپ انتخاب شده در مطالعه حاضر می توان به عنوان پایه ژنتیکی فندق بومی کشور در تلاقی ها استفاده کرد و بدین ترتیب زیربنای تحقیقات بعدی در زمینه اصلاح و احیای باغات فندق در کشور تسهیل خواهد شد.کلیدواژگان: Corylus avellana,آنالیز چند متغیره,آنالیز کلاستر,صفات مرفولوژیکی,نشانگر ریزماهواره

 
 
Title:

Identification of Cold Resistance Quantitative and Qualitative Traits in Iranian Native Hazelnut accession by using Morphological Taits and Molecular MarkersAbstract:

Hazelnut is one of the most important nut crops in the world. Hazelnut production was more than 21000 metric tons in Iran in 2012. This country is as 7th hazelnut producer country in the world. Production of hazelnut in Gilan province was more than 12000 metric tons, and then Gazvin, Mazandaran, and Ardabil provinces were in the next ranks, respectively. This project was done in 2015-2016. At the first step according to area, geographical propertises, and constitute variation in hazelnut accessions, 98 synchronic trees with high resistence to cold climate and high yield were selected. The sampling sites for each individual were recorded by GPS and determined by ARC-GIS on the map. At the second step 48 ellite genotypes were selected by 25 agromorphological traits and hazelnut discreaptor (2008) during two years. The agromorphological traits were including: fruit dimension and weight, vegetative growth propertises, phytochemical compounds and cold resistance-related traits. Nineten triats was measured by qualitative, but 6 of them were evaluated by quanitative methods. The leaves and nuts were collected from superior genotypes according to proposal timing program. The highest value of C. V. belonged to kernel side crack (36. 94%), kernel shape (36. 26%), and nut apex shape (33. 78%) traits. PCA showed 10 PCs were responsible of 73. 35% total variation. The highest positive variations (p< 0. 01) was found between (tree habit and tree growth), (branching density and suckering), (phenol content and antioxident), (kernel percentage and kernel size), (kernel shape and phenol content). CA on the basis of both morphological and genetic data, classified the studied genotypes in 5 groups. CA based on morphologival traits showed an accordance to geographical distribution, but CA based on SSR data was not accordance it. It shows that in genetic view point selected genotypes had cosidering diversity. Generally 48 genotypes from this research can be use as genetic base of native Iranian hazelnut in crossing with commercial cultivars. From this way the next research on breeding and utilization of hazelnut orchards will be permissiviness in Iran.Keyword(s): Corylus avellana,PCA,CA,Morphological traits,microsatellite markers