برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه ی اثر لیزات پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت گوساله به عنوان جایگزین سرم جنین گاو در کشت سلولیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فرآورده های بیولوژیک دامی

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (مسئول طرح)
باهنر علیرضا (مشاور طرح)
نیک آئین دنیا (همکار طرح)
مهاجرفر طاهره (همکار طرح)
حاجی غفاری محمود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در سال های اخیر، سلول درمانی و کشت سلول اهمیت بالایی پیدا کرده است. سرم جنین گاو (FBS) به دلیل داشتن مواد مغذی فراوان، فاکتورهای رشد و ترکیبات مختلف به عنوان مکمل در کشت بسیاری از رده های سلولی استفاده می شود. از مشکلات مصرف FBS ماهیت متغیر آن است به طوریکه میزان ترکیبات کلیدی آن در بچ های مختلف متفاوت است. تهیه ی مقادیر بالای FBS نیز به دلیل محدودیت دسترسی به جنین گاو و احتمال انتقال عوامل عفونی در ایران با مشکل مواجه است. با توجه به چالش های استفاده از FBS، معرفی جایگزینی برای آن، اجتناب ناپذیر است. پلاکت های خون انسانی از جمله ترکیباتی هستند که به عنوان جایگزین سرم جنین گاو مورد استفاده قرار گرفته اند؛ لیکن استفاده از آنها نیز با محدودیت هایی مواجه است. هدف از این طرح ارزیابی پلاکت با منشأ خون گاو به عنوان یک منبع ارزان قیمت و قابل دسترس جایگزین سرم جنین گاو است. در این طرح پس از مطالعه ی ویژگی ها و فاکتورهای رشد موجود در سرم جنین گاو، اثر پلاکت های خون گوساله (گاو) به دو روش (پلاسمای غنی از پلاکت و لیزات پلاکتی) بر رشد و قابلیت حیات سه رده ی سلولی منتخب بررسی و مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که پلاسمای غنی از پلاکت و لیزات پلاکتی توانسته اند در مقایسه با گروه کنترل قابلیت حیات سلول ها را افزایش دهند همچنین لیزات پلاکتی نیز در مقایسه با سرم جنین گاوی می تواند در غلظت های مورد مطالعه توانایی تشکیل کلونی را به طور معنی داری افزایش دهد.کلیدواژگان: سرم جنین گاو,پلاسمای غنی از پلاکت,لیزات پلاکتی

 
 
Title:Abstract:

Cell therapy and cell culture has received much attention in recent years. Fetal bovine serum (FBS) is rich in nutrients, growth factors and supplementary components useful in cell culture. However FBS utilization has some limitations including batch to batch differences and possibility of infectious agents’ transmission. One of the most encountered problems is FBS shortage. Therefore finding alternatives is inevitable. Human platelet lysate has been used as FBS alternative in some cell line cultures but the results have been contradictory. The aim of this study was to evaluate the effect of bovine platelet lysate on different cell lines as a cost effective and available alternative for FBS. The results of this study showed that platelet rich plasma and platelet lysate could increase cell viability similar to FBS. These results were significant in comparison with control group. According to our results platelet lysate could be a valuable candidate to replace FBS in cell culture however more studies should be done to understand its exact efficacy.Keyword(s): fetal bovine serum,platelet rich plasma,platelet lysate,cattle