برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر روابط نسلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

پژوهشگران: 
اسکندریان غلامرضا (مسئول طرح)
جعفرزاده پور فروزنده (همکار طرح)
شاکری سید رضا (مشاور طرح)
گودرزی زهرا (همکار طرح)
مسکینی مریم (همکار طرح)
جمالیان محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

چگونگی مناسبات بین نسل ها و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوعات اساسی در بررسی تغییرات اجتماعی در جوامع و بالأخص جوامعی است که دارای جمعیت جوان هستند. توجه به مناسبات میان نسل ها از این منظر دارای اهمیت است که می توان آنان را به عنوان مهم ترین کانال های انتقال ارزش ها و هنجارها و به طورکلی فرهنگ و تمدن یک جامعه به نسل های آتی در نظر گرفت. بنابراین به منظور انتقال هر چه کامل تر و آسان تر فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی، ضروری است که بین نسل های گذشته و حال یک جامعه تعامل مناسب وجود داشته باشد. در جوامع سنتی این تعاملات به خوبی صورت می گرفت ولی با رخداد تحولاتی عظیم در جوامع امروزی به دلیل تسریع و تسهیل ارتباطات، دسترسی به الگوهای متنوع و متکثر برای جوانان، امر انتقال ارزش ها و هنجارها و یا به عبارت دیگر امر مناسبات نسلی با چالش های اساسی مواجه شد. تحولات روی داده به نوعی منجر به شکل گیری سبک های متفاوتی از زندگی در دهه های اخیر شده است. یکی از اشکال و قالب های مهم در شناسایی سبک زندگی، الگوی مصرف است. مفهوم "مصرف" از جمله مفاهیمی است که در پی این تغییرات، تحولات چشمگیری را به خود دیده است. اگر در گذشته مطالعه الگوی مصرف افراد جامعه، ترسیم کننده الگوهای نیاز ایشان بوده است، امروزه تحلیل این مفهوم، بیانگر خصوصیات و ویژگی های متمایز افراد است. به همین نسبت اگر در گذشته بعد اقتصادی این مفهوم حائز اهمیت بوده است، امروزه بعد فرهنگی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. در تحلیل های جامعه شناسی، فعالیت های مصرفی، منشاء مدرن ساختار هویتی به شمار می روند و این نکته محصول تغییر آهنگ زندگی و فراغت بشر امروز است. از این روی مفهوم "مصرف فرهنگی"، ابزاری توانمندی برای تحلیل الگوها و تعیین مرزهای تشابه و تمایز در میان گروه های مختلف اجتماعی محسوب می شود تا جایی که امروزه به طور فزاینده ای بر اهمیت مصرف فرهنگی و به تبع آن سرمایه فرهنگی در شکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تأکید شده است. در پژوهش حاضر کیفیت مناسبات نسلی موجود در جامعه در نسبت با الگوهای مصرف فرهنگی جامعه، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده همزمان از روش های کمی و کیفی (روش ترکیبی) اجرا شده است اگر چه رویکرد روشی غالب در این پژوهش، پیمایش بوده است. این مطالعه از نظر هدف در رسته مطالعات کاربردی قلمداد می شود. با توجه به معیار زمان، در زمره مطالعات مقطعی بوده و از نظر میزان ژرفا، پهنانگر است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بوده که اعتبار آن با استفاده از روش اعتبار صوری و نیز اعتبار سازه، مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به رویکرد روشی غالب در این پژوهش، جامعه آماری را شهروندان 15 تا 65 سال تشکیل داده-اند که در استان های با سطوح مختلف توسعه یافتگی زندگی می کنند. در تحلیل یافته های پژوهش، پنج شاخص مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، حمایت متقابل، همسویی و احترام متقابل به عنوان ابعاد شاخص کلان کیفیت مناسبات نسلی به تفکیک سه گروه سنی جوان(15-30 سال)، میانسال(31-50سال) و بزرگسال(51-65سال) مبنای تحلیل خوشه قرار گرفتند. اجرای روش تحلیل خوشه ای، شکل گیری دو خوشه برای هر گروه سنی (جمعاً 6 خوشه) را پیش روی قرار داد. بررسی ویژگی ها و الگوهای مصرف فرهنگی در این 6 خوشه، بیانگر وجود ارتباط معنی دار میان الگوهای مصرف فرهنگی و نوع مناسبات نسلی کنشگران بوده است.کلیدواژگان: مناسبات نسلی,سبک زندگی,مصرف فرهنگی,محصولات فرهنگی,فعالیت های تعریف شده در نظام فرهنگی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):