برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
قبادی خسرو (مسئول طرح)
منصورنژاد محمد (همکار طرح)
کمالی زاده محمد (همکار طرح)
شاوردی تهمینه (همکار طرح)
مقصودی مجتبی (مشاور طرح)
سینایی وحید (مشاور طرح)
مشکینی قاسم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحقیق حاضر به نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولتی می پردازد، روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کیفی و دردو بخش اسنادی و غیر اسنادی (تکنیک گروه های کانونی(در دو مرحله) و تکنیک دلفی)، انجام شده است. جمیعت آماری شامل کلیه صاحبنظران و افراد مطلع مدیران دولتی و نمایندگان نهادهای مدنی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های مربوطه پس از گردآوری به سه دسته کدهای توصیفی، تبیینی و تجویزی تقسیم شدند و متغیرهایی که سبب کارآمدی بهتر دولت اند از آنها به عنوان «عوامل» کارآمدی دولت یاد می شود و دیگر متغیرهایی که سبب می شوند تا دولت ناکارآمد بماند از آنها به عنوان «موانع» کارآمدی دولت یاد می شود. از آنجایی که تقویت کارآمدی دولت، غایت اساسی این تحقیق می باشد، مجموعه فعالیت ها را از جهت ماهیت و نیز با توجه به سه قوه قضاییه، مقنه و مجریه، در سه رهیافت قضایی، تقنینی و اجرایی تقسیم نموده و هر یک از این سه مفهوم را با تعیین محور ها، تعریف عملیاتی کرده و به ارائه شاخص ها که براساس مطالعات نظری و نشست های کانونی 12گانه انتخاب شده اند پرداخته ایم. قابل ذکر است که نحوه وزن دهی شاخص بدین گونه بوده است که ابتدا کاربرگ شاخص های تهیه شده برای 26 کارشناسی که در جریان اجرای طرح با مجریان پروژه همراهی نموده ارسال شد که از بین آنها18 تن جداول مربوط به وزن دهی شاخص ها در سه محور تقنین، قضا و اجرا را تکمیل و ارسال نمودند. نتایج تحقیق نشان می دهد: یک: از نظر کمّی، دو برابر بودن موانع ارتباطی نهادهای مدنی با دولت، معنا دار است و براحتی این پیام را منتقل می نماید که در روابط تشکل های مردمی با دولت تهدیدها بیش از فرصتها می باشد. دو: از عوامل و موانع یاد شده، برخی تنها به تشکل های مشخصی اختصاص دارد و با اندکی مسامحه می توان گفت برخی نکات مشترک همه نشست ها بود. نکات مشترک در بین عوامل و موانع که بیشتر از سنخ موانع بودند عبارتند از: واگذاری برخی از امور به نهادهای مردمی، بی اعتمادی و بد بینی طرفینی دولتی ها و نهادهای مدنی، قوانین نامناسب، غلط و ناقص، دخالت دولت(تصدیگری) به جای نظارت، دولت گسترده با تشکیلات عریض و طویل، وجود نگاه و رویکرد امنیتی به انجمن ها، ناهماهنگی سیاستهای اعلامی با اعمالی دولتی ها و پایین بودن ظرفیت فرهنگی و اجتماعی نهادهای مدنی. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش، مباحث این مطالعه پیرامون نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت را در قالب مدل سیستمی ارائه نمودیم.کلیدواژگان: جامعه مدنی,نهاد,نهاد مدنی,دولت,کارآمدی,شاخص,عوامل,موانع

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):