برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه میان مناسبات نسلی و چگونگی گذران اوقات فراغتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جوانان و مناسبات نسلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

چگونگی مناسبات بین نسلها و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات اساسی در بررسی تغییرات اجتماعی در جوامع و بالاخص جوامعی است که دارای جمعیت جوان هستند. زیرا فرهنگ و تمدن یک جامعه از طریق این تعاملات به نسلهای آینده انتقال یافته و تداوم می یابد. از اینروست که شناسایی ابزارها و زمینه هایی که در راستای تقویت فرایند مذکور هستند می تواند کاربست مناسبی در ایجاد بسترهایی برای تعاملات مناسب بین نسلی، و در نهایت حفظ تمدن و فرهنگ، داشته باشد. اوقات فراغت به عنوان یکی از شاخص های سبک زندگی، از متغیرهای تاثیر گذار و تاثیرپذیر از تعاملات بین نسلی است. هدف اصلی مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مناسبات نسلی و الگوهای گذران فراغت است. چارچوب مفهومی این مطالعه بر گرفته از نظریات سبک زندگی بوردیو، تغییر ارزشهای اینگلهارت و مید میباشد. با استفاده از روش پیمایش، در 6 استان در سه گروه با سطوح مختلف توسعه (توسعه یافته، در حال توسعه، محروم) که تعداد 1200 نفر به عنوان جامعه نمونه در مراکز استان و پرجمعیت ترین مرکز شهرستان به صورت تصادفی مورد مصاحبه با پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. مناسبات نسلی با 2 شاخص همسویی با خانواده و تعامل با خانواده مورد سنجش قرار گرفته است. و گذران فراغت با 4 الگوی فعال و منفعل فردی و جمعی بررسی شد. یافته نشان می دهد که گذران فراغت فعال با خانواده به عنوان الگوی غالب فراغت فعال جمعی در بین پاسخگویان مشاهده شد که این الگو موجب تقویت تعاملات نسلی در جامعه آماری شده است. فراغت فردی منفعل سنتی تاثیری بر تعاملات نسلی نداشته در حالی که فراغت فردی منفعل مدرن رابطه معکوس و ضعیفی با تعاملات نسلی داشته است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه پاسخگویان کمتر با خانواده همسو هستند ولی دارای تعامل با خانواده می باشد که این یافته نشان از تغییر الگوی تعاملات نسلی از تفاهم به سوی تفاوت و در صورت تداوم تعارض خواهد بود. فراغت مجازی به عنوان یک فراغت فعال جمعی حتی اگر در شبکه های مجازی با خانواده انجام شود، موجب تقویت تعاملات نسلی نمی شود. زنان دارای تعامل بیشتری با خانواده هستند و تعامل نسلی با طبقه اجتماعی دارای رابطه معکوس است. بدین معنی که بهبود وضعیت اقتصادی خانواده منجر به کاهش تعاملات بین نسلها می شود. همچنین بین سطح توسعه یافتگی استان و تعامل نسلی و گذران فراغت فعال جمعی با خانواده رابطه معکوس وجود دارد. بدین معنی که هر چه سطح توسعه یافتگی استان افزایش پیدا کند، تعامل بین نسلها کاهش یافته و نیز گذران فراغت جمعی با خانواده کمتر می شود.کلیدواژگان: مناسبات نسلی,الگوهای گذران فراغت,فراغت مجازی,فراغت جمعی,فراغت فردی,تعامل با خانواده

 
 
Title:

Survey Of Relation Between Intergenerational Relationships and Leisure Time Spending ModelAbstract:

One of the fundamental issues in study of social changes in all societies and especially in those with young generation is the relation between generations and its effecting factors. Because transformation of culture and civilization to the future generation occur through such relations, and caused the consistency in one society’ s culture. That is why identification of tools and areas to strength this process can help to create proper implementation for intergenerational relationship, and finally preserve culture and civilization. Leisure time as an index of lifestyle is both influencing and being influenced variable from intergeneration relationships. The main object of this research is to study of the relationships between intergenerational relations and leisure time models. Conceptual framework of the study retrieves from Bourdiue lifestyle theory, Ingelhart and Mead theory of values. Survey method applies in this study and 1200 sample from ٦ provinces with different level of development (developed, developing and deprived) were interviewed randomly in center city of province and one most populated city as well. Intergeneration relationships were measured by two indexes of alignment with family and interaction with family. And the leisure time were studied with ٤ model of active and passive personal and collective. Findings indicate that active leisure with family was the most prevented model of time spending in leisure time among the respondents. Such model caused strengthens of intergenerational relationships in the sample. Passive personal traditional model of leisure time had no effect on intergenerational relationships while passive personal modern model has a week relationship with intergenerational relations. The important point is that although respondents are reported low alignment with family but there are interactions with family. This finding show the trends of change in intergenerational coherent towards generational differences and if such trend continue in future there is also the possibility of occurrence generational conflict. Communication with family member in cyberspace, as a virtual leisure as a type of collective leisure in cyberspace, did not result reinforcement of intergenerational relationship. Women have more communication with family and there is the reverse relation between interaction generations with socio-economic class. It means improvement in economy situation caused reduction in intergenerational relation. There is also reverse relation between province developmental level, and intergenerational relationships intergenerational relation and active collective leisure with family. That means with increase in level of development in province, intergenerational relation as well as active collective leisure with family were reduced.Keyword(s): Intergenerational relationships,leisure time models,virtual leisure,collective leisure,province level of development