برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران (تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
کمالی زاده محمد (مسئول طرح)
عطار سعید (همکار طرح)
رنجبرکی علی (همکار طرح)
قبادی خسرو (همکار طرح)
شاکری سید رضا (همکار طرح)
زارع کهنمویی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1396

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

اینکه پس از دهه های برنامه ریزی اقتصادی، وجود منابع سرشار طبیعی، سرمایه های انسانی گسترده و زیرساختهای مناسب، چرا کشور ما هنوز هم نتوانسته است به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کند، پرسشی است که این پژوهش قصد دارد با استفاده از تکنیک های روش کیفی (مطالعات اسنادی و مصاحبه) زاویه جدیدی برای پاسخ به آن ارائه کند. این پژوهش می کوشد تا با تاکید بر نقش دولت در عرصه توسعه اقتصادی نشان دهد که یک دولت و بوروکراسی دولتی کارآمد می تواند به بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی کمک کند. یکی از مهمترین این شاخصها، امنیت اقتصادی است. اینکه کیفیت بوروکراسی و به طور کلی کارآمدی دولت در ایران، چگونه باعث تقویت امنیت اقتصادی کشور می شود، موضوع پرسش پژوهش حاضر است. برای پاسخ به این پرسش، پس از تعریف کارآمدی، ابتدا با استفاده از نظریه نظام ها و تمرکز بر مفهوم ظرفیت دولت، به شش کارکرد حیاتی دولت اشاره شده است و این استدلال پذیرفته شده که دولت با داشتن ظرفیت در انجام این کارکردها، دولتی کارآمد تلقی می شود. این ظرفیت های شش گانه عبارتند از ظرفیت انحصار مشروع کاربرد زور، ظرفیت استخراجی، ظرفیت شکل دادن به هویت ملی، ظرفیت تنظیمی، ظرفیت حفظ انسجام درونی نهادهای دولتی، ظرفیت بازتوزیعی. از طرف دیگر و با توجه به اهداف تحقیق حاضر، سه شاخص ریسک اقتصادی، رشد واقعی اقتصاد و هزینه مبادله به عنوان شاخصهای امنیت اقتصادی انتخاب شده اند. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که به جز ظرفیت شکل دادن به هویت ملی که به شکلی غیرمستقیم و از طریق متغیرهای واسط در سایر حوزه ها، می تواند بر سطح امنیت اقتصادی تاثیر بگذارد، پنج ظرفیت دیگر به طور مستقیم و بلاواسطه بر سطح امنیت اقتصادی یک کشور تاثیرگذار هستند. تحلیل وضعیت ظرفیت های دولت و تاثیرات آن بر امنیت اقتصادی ایران نشان می دهد که به جز توانمند بودن دولت در برخی از وجوه دو ظرفیت استخراجی و بازتوزیعی، به طور کلی دولت در ایران با کمبودهای جدی در ظرفیت های پیش گفته مواجه است و این کمبود در ظرفیت های دولت، مخاطرات جدی برای امنیت اقتصادی کشور به وجود آورده و در نهایت، به عاملی برای تداوم شکست در تحقق اهداف توسعه ملی تبدیل شده است. اینکه «چه باید کرد»، پرسشی است که این پژوهش نمی تواند پاسخ قطعی برای آن داشته باشد. با این حال، در بخش آخر تلاش شده تا به برخی از پاسخ های احتمالی اشاره شود.کلیدواژگان: کارآمدی,بوروکراسی,ظرفیت دولت,امنیت اقتصادی,ایران

 
 
Title:

Political Requirements for The Economic Efficiency of The State of The Islamic Republic of IranAbstract:

The research seeks to emphasize the role of government in economic development by showing that an efficient government and government bureaucracy can help improve economic performance indicators. One of the most important indicators is economic security. The quality of bureaucracy and generally the efficiency of government in Iran, as it strengthens the economic security of the country, is the subject of the present research question. To answer this question, after defining the efficiency, first, using system theory and focusing on the concept of government capacity, has been referred to the six critical functions of the state, and it has been argued that the government, having the capacity to perform these functions, is an efficient state. These six capacities include the legitimate monopoly capacity of the use of force, extractive capacity, the capacity to shape the national identity, regulatory capacity, the capacity to maintain the coherence of the state institutions, and the capacity to redistribute. On the other hand, according to the objectives of the present research, economic risk, real economic growth and exchange cost have been selected as 3 indicators of economic security. The analysis of the state's capacities and its effects on Iran's economic security shows that, in addition to the government's ability in some of the two extractive and redistributive capacities, the government in general faces serious deficiencies in the above-mentioned capacities, and this shortage In government capacities, it has created serious risks for the country's economic security and, ultimately, has become a factor in the continuing failure to realize the goals of national development. “ What is to be done? ” is a question that this research can not have a definite answer to. However, the last section attempts to cite some of the possible answers.Keyword(s): Efficiency,Bureaucracy,Government Capacity,Economic Security,Iran