مشخصات

عنوان: مطالعه و آماده سازی مرکز دفن هوشنگ آباد

گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  BC Berling-Geuni Engineering 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  2004

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده مقاله به متن کامل مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title: Landfill Preparation Study

Abstract:

Please click on PDF to view the abstract.Keyword(s):