نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نظام ارزشی (سلسله مراتب ارزش های) جوانان شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
امیری نادر (مسئول طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)
برارگنجاور علی (همکار طرح)
حقی رضا (همکار طرح)
رنجبر محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مساله اصلی این پژوهش، بررسی نظام ارزشی (سلسله مراتب ارزش های) جوانان شهر کرمانشاه بود.
جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد قرار گرفته در دامنه سنی 15 تا 24 سال بود، که در زمان اجرای تحقیق حداقل 10 سال از اقامت آنها در شهر کرمانشاه می گذشت. حجم نمونه پژوهش 400 نفر تعیین گردید، که این تعداد شامل 185 دختر و 215 پسر می گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود، که شامل دو بخش
می گردید، بخش اول، مربوط به خصوصیات فردی جوانان و بخش دوم مربوط به تست مطالعه ارزش های آلپورت، ورنون ولیندزی برای مطالعه ارزش های شش گانه (دینی، هنری، سیاسی، علمی، اجتماعی و اقتصادی) جوانان بود.
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق، مراحل زیر انجام گردید: 1- استفاده از جداول توزیع فراوانی برای توصیف متغیرهای سن و جنس 2- استفاده از میانگین برای توصیف تربیت اهمیت ارزش های شش گانه 3- بهره گیری از روش تحلیل عاملی بر روی هر دسته از ارزش های شش گانه برای استخراج عامل های (ابعاد) ارزشی در درون هر دسته ارزشی 4- مقایسه میانگین های عامل های ارزش های شش گانه (جمعا بیست و شش عامل) 5- استفاده از جدول توزیع فراوانی در طول یک مقیاس شش رتبه ای به منظور تشخیص و توصیف ترتیب اهمیت هر یک از بیست و شش عامل بر مبنای نظر پاسخگویان.
یافته های پژوهش نشان داد که:
- ترتیب اهمیت ارزش های شش گانه در بین جوانان شهر کرمانشاه شامل
1- ارزش دینی 2- ارزش علمی 3- ارزش اجتماعی 4- ارزش اقتصادی 5- ارزش هنری و 6- ارزش سیاسی است.
- ترتیب اهمیت عامل های ارزش های شش گانه (بیست و شش عامل) شامل 1- آرمان گرایی دینی 2- اقتصاد گرایی آرمانی 3- علم گرایی فردی و…. 26- سیاسی گرایی عملی است.

 
 
Title:

Value system amongst youth in Kermanshah CityAbstract:

The principal matter of this research was inquiring the value system in the youth of Kerman shah city.
The population of this research, was the whole people between 15 to 24 years old that haw resided in kermanshah nice 10 years ago (during the research time). The sample size was 400 people that consisted 185 girls and 215 boys. The device for gathering data was questionnaire. This questionnaire consisted two sections. The section was about individual characteristic of these youth. The section was about testing the " Alport, Vernon and Lindsey values sludy " and using them for studying the six values (religious, artistic, political, scientific, social and economical ) in the youth.
The gathered data was analyzed in these stages:
1- Using of frequency distribution tables in order to describing the gender and age variables.
2- Using of mean for describing order of importance of the six values.
3- Using of factorial analyze method in each category of six values in order to extraction value factors in each vale category.
4- Comprising the mean of the six values (26 factors).
5- Using of frequency distribution table in log of grade scale in order to find and describe the order importance in each of 26 factors in accordance with view.
The findings show that:
The order of importance of the six values among the youth in Kermanshah city are: 1- religious value 2- scientific (knowledge) value   3- social value 4- economic value 5- artistic value 6- political value.
Order of important in the six- values (26 factors) are: religious idealism 2- idea economism 3- individual scientism ….. 26 practical politicism.Keyword(s):