نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر تثبیت ریزجلبک بر توان کاهش آلودگی فلز سنگین کرومگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد مشهد 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
صابری نجفی محسن (مسئول طرح)
عامری مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه، جهت پالایش آلاینده های مختلف ورودی به محیط زیست خصوصا فلزات سنگین، از روشهای زیستی استفاده می شود. جلبک ها از جمله موجوداتی هستند که قادرند با مکانیسم های مختلفی اقدام به تجمیع و تبدیل این آلاینده ها نمایند. در این راستا از تکنیک تثبیت این میکروارگانیسم ها در مقاصد متنوعی بهره برداری می گردد. لذا پس از غربالگری اولیه ریزجلبک ها، ریزجلبک منتخب در گستره ای از عوامل محیطی pH] (2 تا 5)، غلظت (10 تا 150 میلی گرم برلیتر) و زمان تماس (20 تا 200 دقیقه)] با آلاینده کروم قرار گرفت و درصد جذب کروم از محیط با استفاده از دستگاه جذب اتمی ثبت گردید. شرایط بیشینه جذب جهت بررسی اثر تثبیت بر میزان جذب ریزجلبک تثبیت شده انتخاب شد. همچنین پاسخ های فیزیولوژیک ریزجلبک منتخب در برابر این تیمارها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد، 16 درصد جذب در 110 دقیقه بیشترین مقدار جذب توسط جلبک سبز منتخب Scenedesmus آزاد بوده است. جلبک Scenedesmus در مدت زمان طولانی قادر نیست کروم را در بافت خود تجمع داده و با گذشت زمان کروم جذب شده به محیط برگردانده خواهد شد. همچنین با افزایش غلظت محلول، توان جلبک در جذب کاهش یافته و بیشترین مقدار جذب در غلظت های پایینی انجام شده است. در pHهای بسیار اسیدی (pH 1)، میزان جذب کاهش یافته و با افزایش pH تا 5pH، دریافت کروم توسط جلبک افزایش یافته است. همچنین استفاده از بیدهای جلبکی نشان داد که تثبیت اثر مثبتی بر میزان جذب کروم داشته و جهت استفاده در سایر مقاصد توصیه می گردد.تثبیت، ریزجلبک، کروم، Scenedesmus

 
 
Title:

The effect of immobilization of microalgae on potential of reduction of ChromiumAbstract:

Nowadays, biological methods are used for remediation of various pollutants especially heavy metals. Algae are organisms which can accumulate and transform these pollutants with different mechanisms. Immobilization of these microorganisms is a technique that is used in this regard. So after primary screening of microalgae, selected microalga treated with chrome in a domain of environmental factors [pHs (2-5), concentration (10-150 mg/L) and time (20-200 min)] and absorption of chrome was determined with atomic absorption. The condition of maximum absorption was selected for evaluation of the effect of immobilization on it. Also physiological responses of selected microalga in these treatments were determined. The results indicated that maximum of absorption was 16% in 110 minutes by green alga free Scenedesmus. The alga Scenedesmus cannot accumulate chrome by itself and absorbed chrome returned to medium. Also the potential of alga reduced with increasing concentration and the maximum rate of absorption was seen in lower concentrations. Higher Absorption was seen in higher pHs (pH 5). Also immobilization had positive effect on absorption of chrome and can use in other purposes.Keyword(s): Chrome, Immobilization, Microalgae, Scenedesmus