نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحلیل پژوهش های صورت گرفته بر روی برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اعظم کاری فائزه (مسئول طرح)
ایازی فاطمه (همکار طرح)
یعقوبی بهاره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

نوشتار حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته بر روی برنامه های ماهواره های فارسی زبان در فضای پژوهشی کشور، میزان و نوع محتوای پژوهش های صورت گرفته بر روی حوزه های موضوعی مختلف مرتبط با ماهواره را تخمین میزند. علاوه بر این خلأهای احتمالی مطالعاتی را در هر یک از حوزه های موضوعی مشخص کرده و پیشنهادهای جهت پژوهش های آتی فراروی جامعه علمی قرار دهد. به این منظور ابتدا با بررسی اجمالی روند شکل گیری ماهواره های فارسی زبان به ارائه فهرستی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان فعال و دسته بندی موضوعی آنها از حیث محتوا پرداخته است. سپس با جستجو در میان منابع علمی به روش تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش های صورت گرفته بر روی ماهواره ها و برنامه های آن پرداخته و با استفاده روش مرور نظام مند 30 پژوهش منتخب را در 16 دسته موضوعی ارزیابی و تحلیل نموده است. نتایج بیانگر اینست که در حال حاضر 120 شبکه ماهواره ای فارسی زبان در حال فعالیت می باشند که بیشترین حجم آنها را شبکه های موسیقی، فیلم و سریال و سرگرمی تشکیل می دهد که در سال های اخیر به طور فزاینده ای در حال رشد کمی میباشند. از سوی دیگر حجم پژوهش ها با محوریت ماهواره و برنامه های آن در سال های پس از دهه 90 رشد چشمگیری داشته است. بیشترین عناوین موضوعی پژوهش ها اختصاص به تاثیر ماهواره و برنامه های آن بر شئون مختلف زیست اجتماعی و فردی افراد از جمله هویت، خانواده، سبک زندگی و دین دارد. همچنین نگرش به ماهواره و برنامه های آن و توصیف میزان و نحوه بهره برداری گروه های مختلف از ماهواره نیز مورد نظر پژوهشگران این حوزه بوده است. نسبت حجم پژوهش های تحلیلی به توصیفی و تبیینی پایین می باشد و در اکثر موارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند. بیشترین حجم پژوهش های کمی از تبیین یافته های پژوهش با استفاده از روابط همبستگی یا علی پرداخته اند. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت لازم است به پژوهش های با محوریت علل و عوامل گرایش به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و برنامه های آن و در همین راستا انتظارات مخاطبان از رسانه داخلی توجه ویژه شود. همچنین پژوهش هرچه بیشتر بر روی علل مقبولیت سبک زندگی نمایش داده شده در برنامه های ماهواره ای در مقابل رسانه داخلی با توجه یه حجم برنامه های شبکه های ماهواره ای متمرکز بر موضوع سبک زندگی در قالب فیلم و سریال ضروری به نظر می رسد. جای مطالعات عمیق و تخصصی تحلیلی در میان پژوهش ها خالی به نظر می رسد که پیشنهاد می گردد با همکاری متقابل میان کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات و پژوهشگران اجتماعی این خلأ مطالعاتی پر شود.ماهواره،پژوهش ،شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، مرور نظام مند

 
 
Title:

Review and Analysis on Earlier Studies in Persian-language Satellite Channels programsAbstract:

This study reviews the previous research that has been done in the country about Persian language satellite programs. The content of research on different subjects related to satellite program is going to be estimate. Possible gap in each area will be identified and give some offer for future studies. For this purpose a list of active Persian-language satellite channels has been provided and they have been categories in terms of their subjects. According to former research about the issue a database was provided, by using systematic review method 30 studies in 16 subjects was categories. Analyzing and evaluating all of them. The results shows there are 120 Persian-language satellite channels nowadays, most of them are music, movies and entertainment that in recent years increasingly are growing. On the other hand the satellite and its volume-oriented research dramatically has grown since the 90's. Most previous research topics dedicated to attitude, utilization of various group from different programs, different impact of satellite programs on social and individual, such as identity, family, lifestyle and religion. Most of the studies are Descriptive and explanatory, less analytical research has done and in most cases, they are not of acceptable quality. Most of the quantitative studies to explain the findings have been using correlation or causal. As a conclusion it can be said it is necessary to research with a focus on causes and trends in the Persian-language satellite channels and its programs, and in this regard special attention to the expectations of the local media.Keyword(s): SATELLITE, PERSIAN-LANGUAGE SATELLITE CHANNELS, RESEARCH, LITERATURE REVIEW