نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پتانسیل جلبک های حاشیه جنوبی دریای خزر جهت استفاده در زمینه کشاورزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: مهندسی متابولیک

پژوهشگران: 
قنبری طاهره (مسئول طرح)
قلی زاده فاطمه (همکار طرح)
شریفی وحید (همکار طرح)
سلطانی ندا (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

امروزه، جلبک ها و قابلیت های زیستی آن ها موضوع تحقیقات فراوانی قرار گرفته است. جلبک ها، کاربردهای بسیاری در بیوتکنولوژی کشاورزی، غذایی و پزشکی دارند. تنوع محصولات نهایی گونه های جلبکی و کشت آن ها برای استفاده در کشاورزی، جلبک ها را منابع زیستی منحصر به فردی ساخته است. استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، آفت کش ها و علف کش ها در زمین های کشاورزی منجر به بروز بحران های زیست محیطی مانند عدم تعادل میکروفلور، از دست رفتن پایداری و حفظ تعادل در برابر تنش ها شده است. استفاده از کودهای زیستی نقش مهمی در مدیریت تامین مواد غذایی دارد. سیانوباکترها با استفاده از آنزیم نیتروژناز، نیتروژن هوا را پس از جذب، تبدیل به ترکیبات نیتروژن دار می کنند. با توجه به اینکه جلبک ها قادر به تحمل شرایط زیستی مختلف مانند دماهای بالا، خشکی، pH، شوری و شدت نور می باشند در نتیجه گزینه مناسبی جهت به کارگیری در کشاورزی در شرایط مختلف می باشند. جلبک ها می توانند با افزایش منافذ خاک به علت داشتن ساختار رشته ای و تولید مواد چسبنده، افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک به دلیل ساختار ژله ای، کاهش شوری خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، سبب بهبود ساختار خاک مزارع شوند. همچنین عصاره حاصل از جلبک ها که دارای سوبستراهای فعال بیولوژیک متنوع مانند ژیبرلین، اکسین، سیتوکینین، ویتامین ها، اسیدهای آمینه، پلی پپتید، سوبستراهای ضدباکتریایی و ضدقارچی هستند، بر بازده و تولید محصولات کشاورزی تاثیر به سزایی دارند. در این مطالعه، جلبک های شناسایی شده در حوضه جنوبی دریای خزر جهت به کارگیری در زمینه کشاورزی (کود زیستی، تنظیم کننده رشد، آفت کش و اصلاح ساختار خاک) مورد بررسی قرار گرفت.جلبک، دریای خزر، کشاورزی، کود زیستی

 
 
Title:

Investigation into potential of algae from southern Caspian Sea coasts for use in agricultureAbstract:

Today, algae and their biological capabilities have been considered as subject of many studies. Algae have many usages in agricultural biotechnology food and medical. The diversity of end products of different algae and their cultivation which are used in agriculture, makes algae as a unique biological resource.
Over use of chemical fertilizers, pesticides and herbicides in agricultural lands causes environmental crises such as micro flora imbalance, loss of stability and balance the tensions. The application of bio-fertilizers has an important role in the management of the food supply. Cyanobacteria uses the nitrogenase enzyme and absorbed nitrogen of air to convert into nitrogen compounds. Regarding to algae ability to be toletent in different environmental conditions such as high temperatures, drought, pH, salinity and light intensity. Therefore they are suitable choice for agricutural usage in different situations.
Due to the string and sticky materials and gel structure, algae can increase soil pores and soil water holding capacity, respectively. Also, they reduce soil salinity, prevent soil erosion and improve their structure. The algae extract that contains a variety of biologically active substrates, such as gibberellin, auxin, cytokinin, vitamins, amino acids, polypeptides, antibacterial and antifungal substrates have a significant impact on yields and agricultural production. In this study, algae identified in the southern coast of Caspian Sea for employment in agriculture (biofertilizers, growth regulators, pesticides and improved soil structure) has been surveyed.Keyword(s): agriculture, algae, biofertilizer, Caspian Sea