نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر pH و شدت نور بر نرخ رشد و تولید نشاسته در جلبک Chlamydomonasگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی جلبک

پژوهشگران: 
قلی زاده فاطمه (مسئول طرح)
قنبری طاهره (همکار طرح)
شریفی وحید (همکار طرح)
سلطانی ندا (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

ریزجلبک سبز Chlamydomonas reinhardtii به عنوان سیستم مدل جلبکی در تحقیقات فیزیولوژی، مرفولوژی، ژنتیک، سوخت های زیستی مورد توجه می باشد. هدف از انجام این مطالعه بهینه سازی شرایط رشد و تولید نشاسته بوده است. با این نگرش، تاثیر pH و شدت های نوری در جلبک Chlamydomonas reinhardtii بررسی شد. بدین منظور تاثیر توأم این فاکتورها بر رشد و تولید نشاسته توسط نرم افزار Design Expert و روش سطح پاسخ ارزیابی شد. میزان نرخ رشد با اندازه گیری وزن خشک و مقدار نشاسته با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. با حل معادله به دست آمده و تجزیه و تحلیل نمودار سطح پاسخ، مقدار بهینه pH و شدت نور برای رسیدن به حداکثر نرخ رشد، به ترتیب 7.4 و 7400 لوکس و به منظور دستیابی به حداکثر میزان نشاسته 8 و 5300 لوکس تعیین شد.تولید نشاسته، جلبک Chlamydomonas reinhardtii، نرم افزار Design Expert، شدت نور، نرخ رشد، pH

 
 
Title:

The effect of pH and light intensity on growth rate and starch production in ChlamydomonasAbstract:

Green microalgae Chlamydomonas reinhardetii is concerned as a model system to study algal physiology, morphology, genetics and biofuels. The aim of this study was optimization the growth and starch production conditions. With this respect the effect of pH and light intensities was investigated in alga Chlamydomonas reinhardetii. In this order, the combination effect of these factors on growth and starch production was evaluated by design-Expert software and response surface method. The growth rate and starch content were evaluated using dry weight and spectrophotometric method respectively. By solving the equations and analysis of the response surface curve, optimum pH and light intensity to achieve maximum growth rates were, 7.4 and 7400 lux; to achieve maximum starch content was determined 8 and 5300 lux, respectively.Keyword(s): starch production, Chlamydomonas reinhardetii, Design Expert software, light intensity, growth rate, pH