برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی جوامع گیاهی و تعیین تنوع و غنای گونه ای پارک ملی بوجاق در استان گیلانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی

پژوهشگران: 
روانبخش مکرم (مسئول طرح)
سعیدی شهریار (مشاور طرح)
نساج حسینی سیدمحسن (مشاور طرح)
نقی نژاد علی رضا (همکار طرح)
صبح زاهدی شهریار (همکار طرح)
حقیقی مریم (همکار طرح)
واصفی نرگس (همکار طرح)
مقصودی محدثه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

پارک ملی بوجاق با مساحت بالغ بر 3477.3 هکتار در شهرستان آستانه اشرفیه و شمالی شرقی شهر رشت استان گیلان واقع گردیده است. این تحقیق با هدف شناسایی گروه گونه های اکولوژیک، عوامل محیطی (فاکتورهای خاک و آب) موثر بر آنها و تعیین مهمترین خصوصیات محیطی موثر بر استقرار آن ها و تعیین تنوع و غنای گونه ای انجام شد. در محدوده ساحلی نمونه برداری به کمک 6 ترانسکت عمود بر خط ساحلی و با برداشت 52 پلات 25 متر مربعی و در محدوده تالابی با برداشت 45 پلات انجام شد. در هر یک از قطعات نمونه گونه های گیاهی شناسایی شده و درصد پوشش گونه ها به روش بران -بلانکه ثبت گردید. به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر پلات، یک پروفیل به عمق 40-30 سانتی متر حفر شد و جهت اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، نمونه برداری از عمق 20 تا 50 سانتی متری سطح آب انجام گردید. داده های جمع آوری شده از مناطق به صورت ماتریس گونه - پلات در نرم افزار صفحه گسترده اکسل منتقل و جهت انجام آنالیزهای آماری آماده شد. دو ماتریس اطلاعاتی ماتریس گونه ای و ماتریس متغیرها برای هریک از رویشگاه ها تهیه شد. ماتریس گونه ای شامل داده های پوشش گونه ای و ماتریس متغیرها شامل متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک و متغیر های فیزیکی و شیمیایی آب بود. آنالیز طبقه بندی دو طرفه گونه های شاخص برای شناسایی گروه های پوشش گیاهی در هریک از زیستگاه ها انجام گرفت. پس از تعیین گروههای بوم شناختی به منظور تعیین پارامترهای مهم تاثیرگذار محیطی (پارامترهای آب و خاک) در تمایز گروه ها از آنالیز تطبیقی قوس گیری شده استفاده شد. در نهایت تغییرات تنوع گونه ای در گروه های شناسایی شده میزان شاخص های عددی تنوع زیستی محاسبه گردید و تغییرات میزان تنوع در این گروه ها به کمک آزمون آماری واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طبقه بندی پوشش گیاهی منجر به شناسایی 8 گروه گونه ای گردید. نتایج تحلیل گرادیان غیرمستقیم نشان داد که در بخش ساحلی پارامترهای لای، ماسه، کربن آلی و منیزیم و در محدوده تالابی عمق آب، کربنات و بی کربنات از عوامل موثر در توزیع گروه های گیاهی محدوده ایفا می کنند، در نهایت تغییرات تنوع گونه ای در محدوه ساحلی نشانگر تنوع و غنای بیشتر و یکنواختی کمترگروه های گونه ای با فاصله بیشتر از خط ساحلی و در محدوده آبی گروه های گونه های حاشیه دارای تنوع و غنای بیشتر و یکنواختی کمتراز گروه های درون آب و با عمق بیشتر بود.کلیدواژگان: پارک ملی بوجاق، تنوع و غنا گونه ای ،گروه گونه های اکولوژیک، استان گیلان

 
 
Title:

Identification of plant communities and determination of plant diversity and richness in Boujagh National Park (Guilan prov.)Abstract:

Boujagh National Park with an area of 3477.3 hectares is located in Astaneh Ashrafieh and northeast of Rasht in Guilan province. This study aimed to identify ecological species group, environmental factors (water and soil factors) affecting them and determine the diversity and richness species. In coastal area Sampling done by perpendicular transects to the coastline and by 52 plots of 25 square meters and in wetland area by 45 plots 4 square. In each plot, plant species were identified and percent of cover species with Braun- Blanquet scale records. To study the physical and chemical properties of soil in each plot, a profile was drilled to a depth of 30-40 cm and to measure physical and chemical parameters of water samples from a depth of 20 to 50 cm water level was performed. Species- plot matrix made in Excell spreadsheet software then transformed to perform statistical analysis. Two data matrix (species and variables matrix) were prepared for each habitat. Species matrix contains data species and matrix variables including soil physical and chemical variables and water physical and chemical variables. Two-way indicators species analysis (TWINPAN) was used to identify ecological species group in two habitats. Deterended correspondence analysis (DCA) was used to determine the important parameters affect the vegetation. The next step was to examine and compare changes in species diversity among the identified groups. Finally the rate of change in the diversity of the groups was analyzed using one-way Anova test. Comparisons were performed using Duncan's test. Vegetation classification identified eight groups. Ordination analysis showed most important environmental parameter. Silt, sand, organic carbon and magnesium in coastal area and depth, carbonate and bicarbonate in wetland area had most gradient. Finally, changes in species diversity in coastal habitat showed groups have located away from the coastline had more richness and diversity and less evenness. Also, in wetland habitat, surrounding groups had more richness and diversity and less evenness than groups were located into the water with more depth.Keyword(s): Boujagh National Park, ecological species group diversity, richness, Guilan province