برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پایش پسماندهای صنایع (مطالعه موردی: صنایع فولاد استان گیلان)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: فرآوری پسماند

پژوهشگران: 
ضمیرایی زهرا (مسئول طرح)
پناهنده محمد (مسئول طرح)
پنداشته علیرضا (مشاور طرح)
فتحی دخت حبیب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

پایش و مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های مناسب برای کاهش اثرات سوء فعالیتهای صنعتی در محیط زیست می باشد. یکی از بزرگترین گروه صنایع فعال در ایران، صنایع فولاد می باشد. مهم ترین مشکلات زیست محیطی این صنعت، پسماندهایی است که طی فرآیند فولادسازی تولید می شود. بخشی از ضایعات ناشی از فرایند تولید فولاد بر اساس طبقه بندی رایج پسماندها، در زمره پسماندهای خطرناک طبقه بندی می شوند. این مواد زائد حاوی عناصر و مواد خطرناکی از قبیل برخی فلزات سنگین می باشند. رهاسازی این مواد در طبیعت می تواند در صورت تجاوز از شرایط قابل پذیرش محیط، مسائل و مشکلاتی را برای محیط زیست و نهایتا سلامتی انسان در پی داشته باشد. البته شایان ذکر است که آنچه از دیدگاه دفع و یا بازیافت این زائدات دارای اهمیت است، میزان قابل نشت این مواد و عناصر خطرناک میباشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در این طرح بررسی شده است. هدف از این طرح، شناسایی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد منتخب استان گیلان و بررسی روش مناسب مدیریت پسماندها برای این صنایع می باشد.
پس از بررسی های انجام شده در مجتمع ذوب فولاد خزر، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع فولاد امیرکبیر و کارخانه نورد فولاد گیلان، نوع، منابع تولید و کمیت و کیفیت مواد زاید در واحدهای ذوب، نورد گرم و نورد سرد، شناسایی شد. عمده پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد استان گیلان، سرباره از واحد ذوب، پسماندهای فلزی حاصل از فرآیندهای تولید، محصولات معیوب و رول های مستعمل واحدهای نورد، پوسته اکسیدی از واحد نورد، غبار کوره ذوب و کوره پیشگرم واحدهای نورد، لجن صنعتی حاصل از تصفیه خانه واحد نورد، روغن های مستعمل واحدهای نورد، ضایعات کاتدی از واحد ذوب و ضایعات مواد نسوز از واحد ذوب و واحدهای نورد مشخص و کمیت آنها بر اساس هر واحد تن فولاد و مقدار سالیانه تعیین گردید. بر اساس این داده ها و مرور منابع، میانگینی از میزان پسماندهای تولید شده در واحدهای صنایع فولاد به دست آمد. بسیاری از پسماندهای مشخص شده به دلیل غلظت بالای آهن، قابلیت بازیافت را دارند. بررسی کیفی پسماندها بر اساس روشهای استاندارد اندازه گیری فلزات سنگین از نمونه های جمع آوری شده از کارخانجات فولاد نشاندهنده محتوای بالای همه فلزات سنگین بجز آرسنیک در نمونه های آزمایش شده بود که غلظت قابل توجهی از نظر پتانسیل ایجاد آلودگی زیست محیطی می باشد. علاوه بر محتوای کل، میزان قابل نشت این عناصر خطرناک نیز بر اساس آزمایش
TCLP اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت قابل نشت فلزات به جز آهن و منگنز بسیار پایین بوده و پتانسیل نشت این دو فلز نیز پس از دفن این پسماندها به لایه های زیرین محل دفن تا محل آب آشامیدنی ناچیز باشد. با این وجود با توجه به ماهیت صنعتی بودن آن، در صورت دفن باید به عنوان پسماند صنعتی دفن گردند.
پس از بررسی های به عمل آمده بر اساس نتایج آزمایشات پیشنهاد می گردد که غبار کوره ذوب، لجن صنعتی و پوسته های اکسیدی به دلیل محتوای بالای آهن قابلیت تبدیل شدن به آهن اسفنجی با کیفیت را دارند. پسماندهای فلزی حاصل از فرآیندهای تولید و همچنین محصولات معیوب خط تولید نیز می تواند به آسانی به عنوان قراضه وارد فرآیند ذوب و متالوژیکی شده و روغن های مستعمل نیز به صنایع مربوطه فروخته شود. سرباره به عنوان پرکننده زمین یا زیرسازی خطوط حمل ونقل می تواند مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت گزینه دفن اصولی برای آن پیشنهاد می گردد. محل نگهداری موقت پسماندهای فلزی به صورت انبارهایی با زیرسازی مناسب و پوشش دار توصیه می شود تا از کیفیت آن جهت بازیافت کاسته نشده و باعث نشت آهن و روغن آن به خاک منطقه نگردد. در ادامه راهکارهایی نیز جهت کمینه سازی پسماندها در واحدهای مختلف تولید فولاد پیشنهاد شده است و همچنین روش های حمل و نقل، برنامه پایش، نحوه ذخیره سازی و مشخصات مدفن های انواع پسماندها ارائه شده است
.کلیدواژگان: پسماندهای صنعتی، صنایع فولاد، پایش پسماند، فلزات سنگین، آزمایش TCLP، استان گیلان

 
 
Title:

The Monitoring of Industrial Solid Wastes (Case Study: Steel Industries of Guilan Province)Abstract:

Monitoring and management of industrial wastes is one of the proper methods to reduce the adverse effects of industrial activities on the environment. One of the largest industries in Iran is the steel industry. The most important environmental problems of this industry are the wastes produced during the steelmaking process. Some of the wastes resulting from the steel production process are classified as hazardous wastes based on the common classification. These wastes contain hazardous substances such as heavy metals. The release of these substances in the environment in out of acceptable range, may be causes the problems for the environment and human health eventually. The purpose of this project is to identify the quality and quantity of wastes produced by the steel industries of the province of Guilan and appropriate methods of waste management for them.
It was identified the type, production resources, quantity and quality of wastes in the melting, hot rolling and cold rolling units, after studied in Khazar Melting Steel Complex Co., Ferro Gilan Complex Co., Amir Kabir Steel Co., Gilan Steel Rolling Mill. The main wastes produced in Guilan steel industries were characterized the slag from the smelter unit, metal wastes resulting manufacturing processes, defective products and used rolls in rolling mill, the oxide shells of rolling mill, the dust of smelter and reheating furnace, industrial sludge from treatment plant of rolling mill, used oil mill, the cathode wastes of the smelter and refractory wastes from the smelter unit and rolling units and determined the quantity of wastes based on per ton of steel and its annual value. Based on these data and resources review, it is determined the average of the wastes quantity produced in the steel industries. The Most of the known wastes are recyclable due to high iron concentrations. The survey of wastes qualifies, based on standard method of heavy metal determination, and confirmed the high concentration of heavy metals except Arsenic. In addition to total content, the heavy metal leaching quantity were measured based on TCLP test. The results showed very low levels of leachable metals other than iron and manganese, and leaching potential of the both metals is low to layers after of waste until the drinking water. However, due to its industrial nature, in the landfill disposal, it should be buried as an industrial wastes.
The suggestions of survey based on obtained results are as following: furnace dust, industrial sludge, and oxide shells can become qualified sponge iron (DRI) due to the high content of iron. The metal wastes from manufacturing processes, as well as defective products of production line can also be easily imported as scrap in melting process and metallurgical industry. Used oils can be sold. the slag can be used as land filler or transportation infrastructure, otherwise proposed the disposal option as an engineering burring. The following, it is proposed the ways to minimize the wastes in different units and also explained the method of transport, monitoring program, storage and landfill characterization.Keyword(s): Industries wastes, Steel industries, monitoring, Heavy metals, TCLP test, Guilan province