برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فراتحلیل مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف و سبک زندگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جوانان و مناسبات نسلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

سبک زندگی الگوی چگونه زیستن افراد در جوامع مدرن است. مهمترین ممیزه «سبک زندگی»، امکان هدفمند «انتخاب کنش» افراد در بین انتخابهای موجود است که از این طریق می توانند بین خود و دیگران ایجاد «تمایز» نمایند.افراد برای ایجاد «تمایز» با دیگران در جامعه از ابزار «مصرف» بهره می گیرند. امروزه این «مصرف» است که موقعیت فرد را در نردبان اجتماعی تعیین می کند. با گسترش و پیشرفت جوامع و رشد سرمایه داری مفهومی به نام «مصرف» در دنیای مدرن مطرح شد. در جوامع سنتی موقعیت اجتماعی- اقتصادی افراد مبین پایگاه و طبقه اجتماعی آنان بود در حالی که امروزه افراد با مصرف و چگونگی آن پایگاه اجتماعی جدیدی را برای خود تعریف می نمایند. مصرف توده ای مدرن بیش از اینکه مبتنی بر نیاز باشد، بر اساس امیال است. از این رو، هسته اصلی مصرف بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد تا اقتصادی. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی مطالعاتی پرداخته که در حوزه سبک زندگی و مصرف انجام شده اند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی رابطه بین مصرف و سبک زندگی در ایران بر مبنای مطالعات انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مطالعاتی است که در حوزه سبک زندگی و مصرف انجام شده اند (70 مطالعه شامل پایان نامه و مقاله و طرح تحقیقاتی رصد شده است که فهرست پیوست نشانی تمامی آنها اعلام شده اند). جامعه نمونه این مطالعه، تعداد 32 مطالعه شامل پایان نامه، مقاله و طرح پژوهشی دارای دو ویژگی دارا بودن جامعه آماری مشخص؛ و بررسی رابطه بین سبک زندگی و مصرف (اعم از فرهنگی و اقتصادی) و یا تاثیر این دو بر یکدیگر مورد فراتحلیل قرار گرفتند. بررسی مطالعات بر مبنای حجم نمونه حکایت از آن دارد که بیش از 40 درصد از مطالعات دارای حجم نمونه بیش از 350 نمونه بوده اند. حدود یک چهارم از مطالعات مورد بررسی دارای حجم نمونه کمتر از 200 بوده و مابقی بیش از 200 نمونه را مورد رصد قرار داده اند. روش کمی روش غالب در این مطالعات بوده و برخی نیز از روشهای ترکیبی در بررسی خویش بهره برده اند. مطالعات رصد شده بیش از یک متغیر را مورد مطالعه قرار داده اند. متغیرهایی که در این مطالعات مورد سنجش قرار گرفته اند شامل مصرف فرهنگی، مصرف اقتصادی، هویت اجتماعی، جهانی شدن، دین، اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، رسانه، نسل (دوره زندگی)، طبقه/پایگاه اجتماعی و سایر متغیرها (جنسیت و موقعیت جغرافیایی)، است. بطور کلی متغیرها را می توان به سه گروه دسته بندی نمود:
1- متغیرهای حوزه فرهنگی: شامل 8 متغیر مصرف فرهنگی، تحصیلات، دینداری، هویت، سرمایه فرهنگی، جهانی شدن، نسل و دوره زندگی، رسانه
2- متغیرهای حوزه اقتصادی: شامل 4 متغیر مصرف اقتصادی، درآمد، طبقه / پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سرمایه اقتصادی

3- سایر متغیرها: شامل 2 متغیر جنسیت و موقعیت جغرافیاییکلیدواژگان: سبک زندگی، مصرف، مصرف فرهنگی، مصرف اقتصادی، رسانه

 
 
Title:

Meta Analysis Of Studies About Consumption And LifestyleAbstract:

Lifestyle is one’s way of living in the modern society. “Possibility of selection” of the purposed action among the different choices, is the most important characteristics of lifestyle; and in this way people can make the “distinction” between themselves and the others. “Consumption” applies as a tool for this purpose in the society. Today’s, this is consumption that indicate one’s place in the social hierarchy. With development of societies and the rise of capitalism, “consumption” concept was introduced in the modern world. In the traditional societies, a person’s socio- economical situation considered as his social class; while nowadays one person can define his new social situation by consumption and method of consumption. Modern mass consumption is based on will and desire rather than need and requirement. Therefore the main core of consumption is mostly contain social aspect rather than economical aspect. The present study applied Meta analysis method. The main objective was to understand the relation between consumption and lifestyle in Iran on the bases of different researches. Sample of the study contain all studies in relation to consumption and lifestyle. The Universe contain 32 thesis, articles and research works with two characteristics of having special universe of study, and considered relation between consumption and lifestyle. Finding indicates more than 40 percent of studied had above 350 samples. One fourth of studied had less than 200 in their samples. Quantitative method was applied in almost all the studies, while some had applied mix method of study. All these researches were studied more than one variable. The variables were studied were: cultural consumption, economical consumption, social identity, globalization, religion, leisure time, cultural capital, economical capital, media, generation, class/ social position and other variables. Studied variables could classify in three groups:
1- Cultural variables: contains 8 variables. Cultural consumption, education, religiousness, identity, cultural capital, globalization, generation, and media.
2- Economic variables: contains 4 variables. Economic consumption, income, class/ socio-economical position.
3- Other variables: contain 2 variables. Gender, geographical situation.Keyword(s): Lifestyle, Consumption, Cultural Consumption, Economic Consumption, Media