نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر نور و هوادهی بر رشد و توان تجزیه زیستی آلاینده های نفتی توسط ریزجلبک .Schizothrix sp و تحلیل مدل ریاضی آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی نفت

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
ایرانشاهی شقایق (همکار طرح)
نظری فاطمه (همکار طرح)
رحمانی مرتضی (همکار طرح)
ابراهیمی بهلول (همکار طرح)
بلفیون مهدی (همکار طرح)
ابوالحسنی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در سال های اخیر رویکرد پژوهش های کاربردی سمت و سوی زیست محیطی به خود گرفته و امنیت و سلامت اهمیت بسزایی پیدا کرده است. یکی از معضلات، موضوع آلاینده های نفتی (اعم از نفت خام و مشتقات آن) و نیز تاثیرات منفی آن بر محیط زیست است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نور و هوادهی بر توانمندی سیانوباکتری Schizothrix vaginata در تجزیه زیستی آلاینده های نفتی طراحی و اجرا شد. بدین منظور سیانوباکتری مورد آزمایش بعد از حصول اطمینان از خلوص، تحت شرایط هوادهی و بدون هوادهی و نیز شرایط نوری مختلف (0، 2000 و 5000 لوکس) قرار گرفته و تحت تیمار نفتالن 0.05% و هگزادکان 1% قرار گرفتند. هنگامی که جلبک در فاز لگاریتمی رشد قرار گرفت، در فواصل زمانی مشخص، از طریق پارامترهای OD، DW، کلروفیل، فیکوبیلی پروتئین ها و نیز توان تجزیه زیستی مورد ارزیابی قرار گرفت. OD و کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین از طریق اسپکتروفتومتری و وزن خشک از روش گراویمتری اندازه گیری شد. میزان آلاینده ها به کمک گازکروماتوگرافی GC مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی تاثیر عوامل مورد آزمایش بر تجزیه زیستی هگزادکان و نفتالن حاکی از آن است که نور بدون هوادهی میزان تجزیه هگزادکان و نفتالن را به ترتیب 4% و 8% افزایش می دهد ولی نور و هوادهی همزمان میزان تجزیه هگزادکان و نفتالن را 22% و 28% افزایش می دهد. میزان رشد و رنگیزه ها در سیانوباکتری مورد آزمایش در هر دو تیمار، با نور افزایش و با هوادهی کاهش می یابد. بر اساس نتایج بدست آمده نور و هوادهی بر میزان تجزیه زیستی هگزادکان و نفتالن تاثیر مثبت دارند.تجزیه زیستی، رشد، رنگیزه ، شیزوتریکس، نفتالن، هگزادکان

 
 
Title:

The effect of light and aeration on growth and the potential of biodegradation of oil pollutant by microalgae and analysis its mathematical modelAbstract:

In recent years, applied researches has an environmental approach and healthy and safty is very important. Petroleum pollutant (including crude oil and its derivatives) and negative effects of that on environment is one of the problems. With this respect, current research was done to evaluate the effect of light and aeration on the potential of cyanobacterium Schizothrix vaginata in biodegradation of oil pollutant. In this way, after gaining axenic culture, experimented cyanobacterium was treated with naphthalene 0.05% and hexadecane 1% under different aeration and light (0, 2000 and 5000 lux) culture condition. When the alga was in logarithmic phase of growth, OD, DW, chlorophyll, phycobiliprotein and biodegradation ability was eavaluated. OD, Chl and phycobiliprotein were calculated spectrophotometrically and DW with gravimetric methods. Naphtalene and hexadecane was measured with GC. Results of the effect of experimented factors on indicated that light without aeration increased the biodegradation of hexadecane and naphthalene 4 and 8% respectively. But light plus aeration increased this ability 22 and 28%. Growth and pigmentation in both treatments increased with light and decreased with aeration. According to the result light and aeriation have positive effect on biodegradation of naphthalene and hexadecane.Keyword(s): Biodegradation, Growth, Hexadecane, Naphtalene, Pigment, Schizothrix