برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی چهارمحال بختیاری)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده مطالعات توسعه 

گروه پژوهشی: مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

بدون شک مدیریت صحیح منابع آب و زمین، سبب پایداری سرزمین می باشد و از این رو در حال حاضر عوامل چون عدم مدیریت صحیح منابع آب و زمین، رقابت و تقاضا در استفاده از آنها، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی باعث شد که مسائل مرتبط با تغییرات کاربری ها و منابع آب، عنوان بزرگترین چالشهای بشر در دهه اخیر تبدیل شود. در منطقه مورد مطالعه نیز استفاده غیر اصولی و کمبود شدید منابع در دهه اخیر باعث ناپایداری سرزمین شد و اثرات بوجود آمده آن علاوه بر تهدید نظام اکولوژیک و هیدرولوژیک منطقه در مقیاس های خرد و کلان، تداوم زندگی در منطقه مورد مطالعه را نیز با چالش مواجه کرده است .
تحقیق حاضر در جهت تعیین کاربری اراضی و به منظور تعیین
تاثیر آن در تغییر منابع آب می باشد. لذا با استفاده از تصویر TM سال 2012 اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی شد. از این رو مراحل پیش پردازش تصویر انجام گرفت و تصویر با نقشه توپوگرافی 1:25000 و نقاط برداشت شده از مطالعات میدانی تدقیق شد. و با استفاده از داده های منابع آب مربوط به 1391، مطالعات میدانی اولیه و تکمیلی و سایر اطلاعات اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه شد. نتایج تحقیقات نشان داده که به جز دشتهای فارسان، شلمزار و گندمان سایر دشتهای استان با بیلان منفی مواجه هستند و همچنین برای تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی دشتهای شهرکرد، بروجن، سفیددشت، کیار، فلارد و خانمیرزا لازم است میزان برداشت آب به ترتیب 13، 30، 66، 32، 48 و 12 درصد کاهش یابد. در مورد دشتهای فارسان، شلمزار و گندمان نتایج نشان داده که می توان به ترتیب 45، 38 و 30 درصد در برداشت از منابع آب این دشتها افزایش ایجاد کرد لذا نتایج حاصل می تواند به منظور برنامه ریزی صحیح سرزمین بخصوص منابع آب و زمین منطبق با ویژگی های جمعیتی و اقتصادی در هر روستا استفاده شود.کلیدواژگان: کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، منابع آب، چهارمحال و بختیاری

 
 
Title:

The effect of land use changes on groundwater resources Case study (Chahar Mahal Bakhtiari)Abstract:

Undoubtedly, wise management of land and water resources is necessary for sustainable land And it is now because of the lack of proper management of land and water resources, and competing demands on their use, population growth and climate change will cause The problems associated with land use changes and water resources in the past decade to become the greatest human challenges In the study area change and unsustainable land shortage in the last decade was And the threat of ecological and hydrological effects caused by the addition of the micro-and macro-scale, sustainable living in the study area has also been challenged.
This study presents a model to determine land use and land ownership maps to separate the villages. So using TM images to map land was in 2012.
The image preprocessing steps were performed and the image data points were taken from various parts of the GPS and 1:25000 topographic maps.
And the method of maximum likelihood classification was attempted. And using water resources data relating to 1391, the primary and supplementary field studies and other information on land ownership maps to separate each village.. The results show that except plain Farsan, Shalamzar and other wheat plains of the province are faced with negative balance Plains Groundwater equilibration and for Kord, Borougen Sfyddsht, child care, and Khanmirza Falard be 13, 30, 66, 32, 48 and 12% respectively, reduced water uptake. In the plains Farsan, Shalamzar and wheat results show that we can harvest 30 percent respectively 45.38 and watering the plains, was increased
The results can be accurate to the land, especially land and water resources planning based on demographic and economic characteristics of each country shall be used.Keyword(s): Landuse, satellite imagery, water resources, Chaharmahal Bakhtiari province